Slutrapport - Signaturmodellering 2008-2010

Författare:

 • Jonas Rahm
 • Magnus Herberthson
 • Magnus Gustavsson
 • Erik Zdansky
 • Anders Örbom
 • Annica Hjelm
 • Jan Fagerström
 • Nils Karlsson
 • Andreas Persson
 • Stefan Björkert
 • Roland Lindell

Publiceringsdatum: 2010-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3117--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Radarmålarea
 • RCS
 • radarsignatur
 • IR-signatur
 • reflektans
 • modellering

Sammanfattning

Denna slutrapport av "Signaturmodelleringsprojektet" redovisar projektets syfte, mål, nytta genomförda verksamheter och de resultat som framkommit under de tre år som projektet har pågått. Projektet har innefattat verksamheter inom både radar- och IR-området. Det långsiktiga målet med verksamheten är att skapa goda förutsättningar för att beräkna och ta fram radar- och IR-signaturdata för godtyckliga objekt (t ex markfordon eller fartyg) i realistiska bakgrunder. I det 3-åriga perspektivet (inom projekttiden) har målet varit att ta fram och utveckla beräkningsverktyg som beaktar bakgrundens inverkan på ett objekts signatur. En ny metod, 'Potentialmetoden', för att beräkna radarmålarean hos ett objekt med metallyta har tagits fram och vidareutvecklats. Förtjänsterna med metoden är att man har möjlighet att angripa större beräkningsproblem, alternativt utföra beräkningar på givna mål snabbare än liknande mer vedertagna metoder, som t ex momentmetoden (MoM). Metoden har presenterats på ett antal konferenser. Vidareutveckling av beräkningsmetoden iterativ fysikalisk optik (IPO) har utförts. De påstådda förtjänsterna med metoden är att den är relativt snabb i förhållande till mer "exakta" metoder. För att på ett korrekt sätt kunna beräkna radarreturen från en farkost, exempelvis en stridsvagn i terräng, krävs att hänsyn tas till radarvågens växelverkan mellan omgivning och objektet. En metod som visat sig lämplig för detta, är den så kallade integralekvations-metoden för skrovliga ytor, IEM. Vi har i detta projekt vidareutvecklat och validerat metoden, samt inkluderat den vid beräkning av växelverkansbidrag. I samband med denna utveckling har ny mätmetodik varit tvungen att utvecklats. Valideringsarbetet av IEM har varit en huvudpunkt i ett bilateralt samarbete med Frankrike. Projektet har även studerat möjligheten att använda modeller som används för animering och visualisering av sjöytor för sjöklotterberäkningar inom radarområdet. Inom IR-modelleringsverksamheten har olika koder validerats mot ett enkelt generiskt objekt, kallad CUBI, som vi har tillverkat och utfört mätningar mot under olika väderförhållanden. Arbetet har även innefattat olika typer av mätningar mot CUBI-färgens optiska reflektansegenskaper. Syftet med valideringsarbetet har varit att få kännedom om de olika beräkningsprogrammens begränsningar, giltighets- och tillämpningsområden samt deras för- och nackdelar.