Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering - Slutrapport

Författare:

 • Fredrik Näsström
 • Jonas Allvar
 • Jimmy Berggren
 • Leif Carlsson
 • Tomas Chevalier
 • Gustav Haapalahti
 • Hans Habberstad
 • Johan Hedström
 • Fredrik Hemström
 • Mikael Karlsson
 • Nils Karlsson
 • Andreas Persson
 • Joakim Rydell
 • Per Skoglar
 • Karl-Göran Stenborg
 • Gustav Tolt

Publiceringsdatum: 2010-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3118--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • simulering
 • modellering
 • värdering
 • akustik
 • IR
 • laser
 • radar

Sammanfattning

Projektet SIMSENS (Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering) har i uppgift att utveckla en gemensam simuleringsmiljö för värdering av sen-sorsystem i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. Simulerings-verktyget som vidareutvecklas för detta är MSSLab (MultiSensorSimule-ringsLab). I SIMSENS-projektet har olika simuleringsmodeller för terräng, objekt och sensorer utvecklats för att göra detta möjligt. I denna rapport beskrivs simuleringsmiljön som utvecklats under åren 2008-2010. För att kunna göra noggranna simuleringar av sensorsystem i olika miljöer krävs terrängmodeller med hög kvalité. I MSSLab kan sensorsystem nu si-muleras i terrängmodellerna: Kvarn, Norrköping och Afghanistan. Ett mycket viktigt arbete har varit att ta fram en automatisk metodik för materi-alklassificering av terrängmodeller. Den framtagna metodiken använder hyperspektrala data för materialklassificering. En Afghanistanmodell har tagits fram för att möjliggöra simulering av sensorer i en internationell mil-jö. Denna modell innehåller bland annat en typisk stadsmiljö och en militär-camp. Det även mycket viktigt att objektmodellerna i en simulering är av hög kva-lité. Ett 3D-modellbibliotek med olika objekt och människor har vidareut-vecklats för detta. För att göra det möjligt att simulera sensordata med ani-merade människor har HLAS (High Level Animation System) tagits fram inom projektet. I detta ramverk är det nu enkelt att lägga till olika beteenden för de animerade människorna. Ett omfattande arbete har varit att vidareutveckla och integrera olika sen-sormodeller till MSSLab. Sensormodeller för akustik, IR, laser och radar har vidareutvecklats inom projektet. Ett scenario har simulerats med de nya si-muleringsmodellerna för att studera sensorprestanda ur ett systemperspektiv i en urban miljö. Scenariot som har studerats består av tre UAV-system som är utrustade med sensorerna IR, 3D-laser respektive en visuell sensor. Ljud-utbredningen från ett UAV-system har även simulerats, för att studera det akustiska upptäcktsavståndet. Prestanda för detektion, målföljning, återi-genkänning, ruttplanering och sensorstyrning har studerats för detta scena-rio.