Klimatförändringar och säkerhet: ett komplext område med betydelse för framtiden

Författare:

  • Malin Mobjörk

Publiceringsdatum: 2010-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3123--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • klimatförändringar
  • klimatvetenskap
  • klimatsäkerhet
  • säkerhet
  • väpnad konflikt
  • krisberedskap
  • krishantering
  • insatsverksamhet

Sammanfattning

limatförändringarnas möjliga säkerhetskonsekvenser har getts allt större uppmärksamhet under de senaste åren. Under 2010 har Försvarsdepartementet finansierat en studie vars syfte har varit att undersöka sambandet mellan klimatförändringar och säkerhet samt dess konsekvenser för svensk krisberedskap. I det följande presenteras slutsatserna från detta projekt, vilka omfattar tre områden (1) samband mellan klimatförändringar, säkerhet och väpnad konflikt, (2) klimatförändringarna och dess konsekvenser för svensk krisberedskap och (3) centrala områden för framtida forskning och analys. 1. Samband mellan klimatförändringar, säkerhet och väpnad konflikt Klimatförändringarna kommer att medföra säkerhetskonsekvenser i bred mening, särskilt genom dess betydelse för naturresurstillgångar och förekomsten av extrema väderhändelser. Den hitillsvarande forskningen behandlar dock huvudsakligen konsekvenserna från naturresursförändringar. Det perspektiv som ligger till grund för att analysera klimatförändringarnas säkerhetskonsekvenser har betydelse för analysens resultat. Ett statscentrerat perspektiv på säkerhet resulterar exempelvis i identifieringen av andra effekter jämfört med en individbaserad ansats. Analyser behöver därför göras med olika perspektiv så att en integrerad förståelse kan utvecklas. Det finns inga enkla orsakssamband mellan klimatförändringar och väpnade konflikter. Klimatförändringarna utgör en faktor av flera som kan påverka risken för väpnad konflikt. Eftersom väpnade konflikter är beroende av många samverkande faktorer går det inte att göra precisa förutsägelser om var och när konflikter kan komma att uppstå i framtiden. Däremot kan fördjupad kunskap utvecklas genom kontextspecifika analyser av klimatförändringarnas effekter. Denna kunskap kan ligga till grund för en bättre förståelse för kopplingen mellan klimatförändringar och konflikter, liksom för att utveckla samhällens kapacitet att möta de utmaningar som klimatförändringarna ställer. 2. Klimatförändringarna och dess konsekvenser för svensk krisberedskap Klimatförändringarna utgör en storskalig förändringsprocess som kan medföra säkerhetskonsekvenser för samhällen världen över och har därmed betydelse för svensk krisberedskap och säkerhetspolitik. Ett förebyggande arbete för att möta utmaningarna till följd av klimatförändringarna är centralt för att minska risken för väpnade konflikter och humanitära katatrofer. I arbetet med att förbereda samhället för framtida klimatförändringar behöver risken för mer omfattande klimatförändringar beaktas i högre grad än idag. Det är också viktigt att analyser bryts ner till regional och lokal nivå så att variabilitet och kontextuella faktorer kan inkluderas i analyserna. Klimatförändringarnas säkerhetskonsekvenser är särskilt viktiga i alla former av långsiktig planering och förebyggande arbeten, t.ex. inom samhällsplanering, försvarsplanering, krisberedskap, konfliktförebyggande och risk- och sårbarhetsreducerande arbeten. Det arbete som idag bedrivs vid svenska myndigheter inom försvarssektorn domineras av ansatsen att reducera klimat- och miljöpåverkan från den egna verksamheten. Detta arbete behöver kompletteras med framåtblickande analys om hur klimatförändringarna kan komma att förändra förutsättningarna för verksamheten. 3. Centrala områden för framtida forskning och analys Utveckla ett analysiskt ramverk som kan ligga till grund för att studera klimatförändringarnas säkerhetskonsekvenser. Detta ramverk behöver kunna omfatta de olika slags säkerhetskonsekvenser klimatförändringarna för med sig t.ex. i form av gradvisa naturresursförändringar, ökad förekomst av extremväderhändelser samt påverkan på internationell politik. Detaljerade lokala och regionala analyser om klimatförändringens effekter och variabilitet samt dess interaktion med andra storskaliga förändringsprocesser såsom sociala förändringsprocesser och miljöförstöring. Analysera vilka förväntade effekter som följer på klimatförändringarna i ett bredare utfallsrum än FN klimatpanels mittenscenarier. Detta är särskilt viktigt utifrån ett säkerhetsperspektiv och utgör ett led i att förbereda samhället för möjliga utmaningar. Utveckla framåtblickande analyser om hur svensk krisberedskap och säkerhetspolitik påverkas av de förväntade effekterna från klimatförändringarna, exempelvis i fråga om villkor, roller, koncept, materiel och utbildning. Genomföra what-if-scenarioövningar med fokus på vilka framtida utmaningar samhället kan komma att ställas inför och hur samhället kan möta dessa utmaningar.