Nyckeltal för tillämpningen av Materielförsörjningsstrategin

Författare:

  • Ulf Jonsson
  • Janne Åkerström

Publiceringsdatum: 2011-07-04

Rapportnummer: FOI-R--3205--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Nyckeltal
  • MFS
  • Materielförsörjning
  • Materielplan
  • strategi
  • uppföljning

Sammanfattning

2007 antogs Försvarsmaktens strategi för materielförsörjning. FOI har under perioden januari till april 2011genomfört en utvärderingen av tillämpningen av materielförsörjningsstrategin och tagit fram förslag på förbättrad tillämpning. En del av uppdraget var att genomföra nyckeltalsanalys för undersökta mätbara effekter av strategin. Den delstudien presenteras i föreliggande rapport. Rapporten föreslår ett antal nyckeltal utformade för att mäta om införandet av MFS fått genomslag i Försvarsmaktens genomförda och planerade materialanskaffningar. Värdet på de föreslagna nyckeltalen beräknas med data från tre olika materielplaner. I rapporten analyseras också om de framräknade värdena kan sägas påvisa ett beteende som är förenligt med MFS, samt om detta kan sägas vara en direkt effekt av MFS införande.