Stabilitet i Afghanistan: En kritisk granskning av ISAF:s strategi för counterinsurgency, COIN

Författare:

  • Stefan Olsson

Publiceringsdatum: 2011-06-17

Rapportnummer: FOI-R--3212--SE

Sidor: 60

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Afghanistan
  • ISAF
  • counterinsurgency
  • gerillakrig
  • Nato

Sammanfattning

Sverige har genom beslut i riksdagen förbundit sig att fortsätta sitt militära engagemang i Afghanistan fram till åtminstone 2014, som en del av ISAF, International Security Assistance Force. Sedan 2010 arbetar ISAF med ett nytt strategiskt upplägg som bygger på den politiska och militära doktrinen counterinsurgency, COIN, som på svenska kan översättas med gerillabekämpning. I denna rapport diskuteras de centrala teoretiska delarna i COIN-doktrinen så som den tillämpas i Afghanistan. De bärande tankarna lyfts upp och granskas utifrån allmän samhällsvetenskaplig teoribildning samt tidigare erfarenheter av gerillabekämpning, och relateras till den aktuella situationen i Afghanistan. Kunskaperna om gerillabekämpning har i Sverige varit begränsade. Ämnet är gammalt men den svenska försvarsmakten har inte deltagit i några insatser liknande ISAF i modern tid. Även på övergripande utrikes- och försvarspolitisk nivå saknas tidigare erfarenheter. Granskningen visar att COIN-doktrinen i vissa centrala avseenden står på bräcklig grund vetenskapligt sett. Rapporten uppmärksammar särskilt vad som menas med legitimitet i samband med att en ny statsbyggnad skapas samt vilken effekt biståndet har för att skapa stabilitet. Rapporten diskuterar också erfarenheter av tidigare COIN-insatser. Sammantaget syftar rapporten till att skapa en bred teoretisk förståelse för de strategiska avvägningar som måste göras i utformningen av den framtida svenska Afghanistanpolitiken.