Datorstöd för hypoteshantering inom underrättelseanalys

Författare:

  • Christian Mårtenson
  • Tove Gustavi
  • Fredrik Johansson
  • Pontus Svenson

Publiceringsdatum: 2011-08-23

Rapportnummer: FOI-R--3214--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Underrättelseanalys
  • informationshantering
  • hypoteshantering
  • agentsystem
  • kunskapsrepresentation

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver ett koncept för ett hypoteshanteringsverktyg som är tänkt att stödja underrättelseanalytiker i deras arbete med att skapa och pröva olika hypoteser. Det föreslagna verktyget bygger på ett agentbaserat tänkesätt i vilket analytikern bidrar med den rena analysverksamheten, men där systemet bidrar med funktionalitet för att exempelvis strukturera upp arbetet, söka och rekommendera relaterad information och öka spårbarheten i analysen. Vidare erbjuder det presenterade hypoteshanteringsverktyget stöd för ett kollaborativt arbetssätt, dels genom att möjliggöra att sökningar görs efter relaterade hypoteser som är skapade av andra analytiker, dels genom att uppmuntra interaktion och samarbete mellan olika analytiker. Rapporten är en vision om hur denna typ av verktyg ska kunna fungera i framtiden, och beskriver var och hur tekniken bäst kommer till nytta och hur arbetsprocessen kan anpassas. Några av idéerna som presenteras kan implementeras med en relativt liten arbetsinsats medan andra ligger längre fram i tiden. De idéer som lyfts fram rörande hur analysprocessen kan göras mer strukturerad och hur vissa delar av arbetet till viss del kan automatiseras syftar alla till att skapa ökat utrymme för den mänsklige analytikern att fokusera på den avancerade analysen och på så sätt uppnå högre kvalitet i sitt arbete.