Arming the Peace. The Sensitive Business of Capacity Building,

Författare:

  • Claes Nilsson
  • Kristina Zetterlund

Publiceringsdatum: 2011-10-14

Rapportnummer: FOI-R--3269--SE

Sidor: 59

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Kapacitetsbyggnad
  • Säkerhetssektorreform
  • Fredsfrämjande insatser
  • Statsbyggnad

Sammanfattning

Kapacitetsbyggnad har blivit en allt viktigare strategi i fredsfrämjande insatser i konflikt och post-konfliktländer. Utgångspunkten är att hållbar utveckling måste komma från landet ifråga och bygga på ett folkligt stöd. Svaga stater ska stärkas så att de på egen hand kan hantera sina problem. Kapacitetsbyggnad har också blivit ett centralt instrument för att skapa förhållanden som tillåter fredsfrämjande insatser att dra sig ur och lämna över ansvar till nationella strukturer. I Afghanistan och Irak har kapacitetsbyggnad blivit centralt i det internationella samfundets "exit strategy". Denna studie belyser kapacitetsbyggnad inom säkerhetssektorn samt centrala utmaningar inom området. Syftet är att analysera begreppet och dess tillämpning, samt att tydliggöra områden och aspekter som måste hanteras i kapacitetsuppbyggnadsinsatser. Bland annat visar studien hur kapacitetsbyggnadsinsatser ofta enbart fokuserar på staten och statsbyggnad medan många grupper i konfliktdrabbade länder är beroende av icke-statliga aktörer för sin säkerhet. Andra områden som lokalt ägarskap, vikten av legitimitet hos givaren, privata säkerhetsaktörer och vikten av en bred uppsättning instrument för kapacitetsbyggnad diskuteras också i studien. Studien visar att kapacitetsbyggnad inom säkerhetssektorn har stor potential, bland annat genom att aspekter som lokalt ägarskap hamnar i fokus. Kapacitetsbyggnad kan också minska behoven av externa interventioner. Samtidigt betonas betydelsen av långsiktiga strategier och av att ta hänsyn till komplexiteten som kapacitetsbyggnad i säkerhetssektorn utgör.