Syntetiska Aktörer: Delslutsrapport. Årsrapport 2011

Författare:

 • Mikael Lundin

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3279--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Syntetiska aktörer
 • Computer Generated Forces
 • CGF
 • Human Behavior Representation
 • HBR
 • Kognition
 • Beteende
 • Modeller
 • Simulering
 • Agent

Sammanfattning

Rapporten beskriver den utveckling som skett inom projektet Syntetiska aktörer, med fokus på de aktiviteter som genomförts under projektperioden 2009-2011. En bakgrund till projektet ges tillsammans med de målsättningar som lett och format arbetet under projektperioden. Samtliga delaktiviteter som dokumenterats under projektets gång är listade, medan de huvudsakliga målen och resultaten finns beskrivna i kapitel 3. I varierande grad beskrivs även grundläggande koncept, tekniker och metoder som varit tongivande. Avslutningsvis dokumenteras några övergripande slutsatser och erfarenheter av projektet.