Tio år av rymdfrågor i FoT-verksamheten. 2001-2011

Författare:

  • Sandra Lindström

Publiceringsdatum: 2011-12-28

Rapportnummer: FOI-R--3283--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • rymd
  • FoT
  • rymdstrategi

Sammanfattning

Under tio år (2001-2011) så har FOI bedrivit verksamhet inom rymdområdet, en verksamhet som till sin största del har varit finansierad via FoT-medel. Syftet med underlaget i detta dokument är att genomlysa FOIs avrapporterade FoT-verksamhet inom rymdområdet i syfte att uppdatera obsoleta resultat och att undvika dubbelt arbete i den pågående rymdstudien (2011-2012) som Försvarsmakten leder. FOIs arbete inom FoT-verksamheten är nära sammanlänkad med ett antal Försvarsmaktsstudier och andra utredningar ledda av Försvarsmakten samt verksamhet för Utrikesdepartementet, därför beskrivs även annan verksamhet för att sammanhanget skall vara tydligare. Sammantaget har arbetet under de senaste tio åren resulterat i ett antal publikationer, seminarier etc. Det här dokumentet är ett försök till att sammanfatta de viktigaste delarna och även att återigen värdera de rekommendationer som har getts under årens gång. Det som återkommer som en röd tråd i arbetet under dessa år är två saker: kompetens och långsiktighet. Det behövs fortfarande en kunskapsuppbyggnad inom försvarsmyndigheterna för rymdfrågorna, både på bredden och på djupet, fler bör beröras och insatser för specialistkunskaper bör inledas. Det behövs fler engagerade medarbetare med kunskap för att kunna värdera rymdprojekt, det behövs kunskap om nyttjandet av satellittjänster, det behövs kunskaper om trender och framtid inom rymdteknik samt forskning, därtill behövs en starkare kunskap kring hotbilden i relation till rymdsystem och andra aktörer. Det saknas framförallt en långsiktighet vad gäller rymdfrågor, för att kunna handskas med frågor som ofta uppstår här och nu behövs det långsiktiga förberedelser och planer. En vision, strategi eller doktrin för rymdfrågorna som besvarar dagens och framtidens frågeställningar är viktig för ett effektivare arbete. Allt som allt så bedömer FOI att resultaten från våra studier fortfarande är högst aktuella.