Genusaspekter på transporter - litteraturstudie och bearbetning av statistik om kvinnligt och manligt bilägande och bilanvändning

Författare:

  • Annika Carlsson-Kanyama
  • Janne Åkerström

Publiceringsdatum: 2011-12-06

Rapportnummer: FOI-R--3292--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • kvinnor
  • män transporter
  • genus
  • bilar

Sammanfattning

Publikation redovisar två delar av ett uppdrag som SKL (Sveriges kommuner och landsting) bad FOI utföra under hösten 2011. Den ena delen var en litteraturöversikt inom området genusaspekter på transporter i syfte att förstå mäns och kvinnors transportmönster och klimatpåverkan samt att ge exempel på vad kommuner och landsting kan göra åt de olikheter som finns. Den andra delen handlade om att analysera uppgifter om kvinnors och mäns bilägande och användning, uppgifter som levererades av SCB (Statistiska centralbyrån) via SKL. Litteraturöversikten visade kvinnor och män reser olika, både i Sverige och i andra länder. Skillnaderna består i korthet av att män reser längre och oftare med bil än vad kvinnor gör medan kvinnor däremot åker mer kollektivt och oftare har delade resor än männen. Dessa skillnader kan delvis förklaras med den könsbundna arbetsdelning som sker i hushåll med barn medan det är svårare att förklara varför ensamstående kvinnor och män utan barn transporterar sig så olika. När energiåtgången för resor räknats fram för ensamstående kvinnor och män utan barn skiljer den sig avsevärt, mest beroende på att singelmän köper mycket mer drivmedel än vad kvinnor gör. Exempel på hur man i kommuner kan arbeta med att främja jämställdhet inom transportsektorn handlar t.ex. om att åstadkomma en jämn fördelning av makt och inflytande inom beslutande organ samt att utreda konsekvenserna av trafikförslag avseende ekonomi och obetalt arbete. Det är ungefär två gånger så vanligt att män äger en bil som att kvinnor gör det. Bilar som är registrerade på män har en något längre genomsnittlig körsträcka än de registrerade på kvinnor och den genomsnittliga energiåtgången (i kWh per km) är något lägre för kvinnors bilar. Dessa tre resultat innebär tillsammans att energiåtgången för resor med bilar ägda av män är dubbelt så hög som för bilar ägda av kvinnor. Det är i alla län i Sverige vanligare att kvinnor äger en miljöbil än att män gör det. Kvinnor nyregistrerar också miljöbilar i större utsträckning än vad män gör.