Rymden - arbetsplats eller slagfält?

Författare:

  • Eva Bernhardsdotter
  • Lars Höstbeck

Publiceringsdatum: 2011-12-15

Rapportnummer: FOI-R--3295--SE

Sidor: 182

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • rymd
  • satellit
  • rustningskontroll
  • rymdvapen
  • SSA
  • kapprustning
  • förtroendeskapande åtgärder

Sammanfattning

Rymden är en både extrem och unik miljö. Sedan rymdålderns början i slutet av 1950-talet och fram till idag har rymden och värdet av rymdsystem blivit en allt mer integrerad del av vår vardag. Såväl civilt som militärt är vi idag beroende av rymdtjänster. Det största hotet idag mot ett långsiktigt och säkert nyttjande av rymden är tillväxten av rymdskrot. Skrot uppstår som en del av dagens rymdverksamhet men det kan också uppstå genom vapenverkan i rymden. Av det skälet är en internationell reglering av vapen i rymden eftersträvansvärd. Rymdvapen har utvecklats av framförallt USA och Sovjetunionen under det kalla kriget. Idag står vi inför en ny situation då Kina testade ett antisatellitvapen år 2007 och Indien talar om att utveckla motsvarande förmåga. Samtidigt står förhandlingarna om att förhindra ett krig i rymden vid Nedrustningskonferensen i FN stilla. De internationella överenskommelser som finns om rymden är i huvudsak de fem rymdkonventionerna. Utöver det finns ett antal bilaterala instrument mellan USA och Sovjetunionen som berör rymdfrågor, samtliga från 1960- och 70-talen. Mot den bakgrunden är EUs förslag till uppförandekod för rymden som antogs av EU-Rådet i september 2010 ett viktigt nytt verktyg för säkerhet i rymden. Den här rapporten beskriver kortfattat nyttan av rymden för att i mer detalj diskutera hoten mot rymdsystem, inklusive rymdskrot, möjliga rymdvapen och potentiella konflikter där dessa kan komma att nyttjas. Slutligen diskuteras befintliga avtal och förslag till nya verktyg för att öka säkerheten i rymden.