Civil-militär samverkan i koncept och doktrin: En jämförande begreppsutredning av allomfattande ansats, COIN, civil-militär samverkan och CIMIC

Författare:

  • Henric Roosberg

Publiceringsdatum: 2012-02-13

Rapportnummer: FOI-R--3321--SE

Sidor: 60

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Allomfattande ansats
  • CIMIC
  • Civil-militär samverkan
  • COIN
  • Comprehensive approach
  • Hearts and minds
  • Upprorsbekämpning

Sammanfattning

Studien visar på ett till del problematiskt förhållande mellan CA (Comprehensive Approach), COIN (Counterinsurgency) civil-militär samverkan och CIMIC (Civil-military co-operation). Det som koncepten, på olika nivåer, har gemensamt är att de utvecklats för att uppnå en ökad effekt genom att harmonisera olika insatser och identifiera gemensamma, överlappande målsättningar. CA-konceptet är dock inte framtaget enbart för upprorsbekämpning, även om CA kan användas också till detta. I COIN är den doktrinära användningen av CA därför en delmängd av konceptets fulla betydelse. CA beskriver ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam målsättning mellan olika aktörer i vid mening. COIN-doktrinen beskriver ett sådant förhållningssätt vid upprorsbekämpning. Därtill beskriver COIN-doktrinen hur militära medel, givet en gemensam civil-militär målsättning, kan nyttjas där civila aktörer inte har möjlighet att genomföra nödvändiga insatser. En del av dessa militära insatser genomförs genom CIMIC-funktionen. Studien beskriver därför hur CIMIC-funktionen ändrats från att initialt vara en samverkans- och kommunikationsfunktion till att bli en "utväxlare av civila verkansdelar". Studien syftar till att i möjligaste mån åtskilja begreppen och koncepten ifrån varandra genom att visa på i vilka huvudsakliga sammanhang och till vilket syfte de främst är tänkta att användas och var begreppen överlappar varandra. Slutsatsen är att CA är ett strategiskt koncept framtaget för att möjliggöra överordnad politisk-strategisk styrning. I Sverige har detta utmynnat i en nationell ansats eller i ett "samlat agerande". COIN-doktrinen är framtagen för att beskriva hur det militära medlet skall nyttjas i upprorsbekämpning inom ramarna för en stabiliseringsoperation. I COIN-doktrinen innebär upprorsbekämpning att de militära operationerna, givet att tyngdpunkten är banden mellan befolkningen och upprorskämparna, måste breddas till att inbegripa traditionellt civila aktiviteter vilket påverkar definitionen av CIMIC.