Värdering vapen och skydd, verkan, sårbarhet och risk, Sammanfattning av verksamheten under 2011

Författare:

 • Mats Hartmann
 • Pernilla Magnusson

Publiceringsdatum: 2011-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3330--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • värdering
 • prestanda
 • vapen
 • skydd
 • stridsdel
 • risk
 • verkan
 • verkansvärdering
 • hot
 • ammunition

Sammanfattning

Forsknings- och teknikutvecklingsprojektet (FoT-projektet) "Värdering vapen och skydd, verkan, sårbarhet och risk" eller allmänt kallat "verkansvärdering", löper under åren 2011-2013. Projektet är kunskapsbärande inom ett spektrum av verksamheter där alla syftar till att förbättra möjligheterna att värdera olika systems prestanda ur ett verkans och sårbarhetsperspektiv. Utöver detta sammanställs även teknisk prestanda för ammunitionssorter som kan tänkas utgöra ett hot mot svensk personal och materiel engagerade i utlandsuppdrag och vid försvar av Sverige. Rapporten redovisar de verksamheter som bedrivits inom projektet under året. Dessutom ges även en sammanställning över andra projekt som nyttjat den kunskap som verkansvärdering utvecklar, vidmakthåller och tillgängliggör.