3D omvärldsmodeller och geodata - behov, teknik och möjligheter

Författare:

  • Gustav Tolt
  • Peter Follo
  • Torbjörn Härje

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3351--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Omvärldsmodeller
  • 3D
  • semantik
  • tillämpningar
  • simulering
  • geodataförsörjning
  • OGC-standarder

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar projektet Omvärldsmodellering 2009-2011. Projektets huvudsyfte har varit att identifiera områden med stor utvecklingspotential där FoUinsatser bedöms särskilt relevanta för ökat nyttiggörande av 3D-omvärldsmodeller och geodata för FM. Till skillnad från tidigare projekt inom området har tyngdpunkten inte längre varit på utveckling av signalbehandlingstekniker, utan på hur existerande och kommande tekniska landvinningar inom området kan utnyttjas så effektivt som möjligt för att stödja FM. Grunden för arbetet är en inventering av behov och möjligheter för omvärldsmodeller som genomfördes 2009, via enkätsvar och samtal med intressenter inom FM, FMV och FOI, liksom deltagande i NATO-gruppen SET-118 ("3D Modelling of Urban Terrain"). Tillsammans med existerande FoU-verksamhet och tekniska utvecklingstrender, har detta lett fram till att tre områden bedömts särskilt relevanta och dessa beskrivs nedan. Ett område rör interoperabilitet, både vad gäller teknik för distribution av geodata och nya 3D-datamodeller. Sammankoppling av flera simulatorsystem (t ex inom Nationellt Träningsnätverk, NTN), kräver en teknisk infrastruktur som möjliggör flexibel hantering av geografiskt underlag. För att stötta FM i sådana frågor har projektet påbörjat en implementation av en databas/server-plattform för geodataförsörjning som huvudsakligen använder OGC-standarder. Allt fler kartmotorer, ledningssystem och GIS-program stödjer dessa. Plattformen kommer till en början främst nyttjas internt inom FOIs M&S-verksamhet men ambitionen är att kunna nyttiggöra såväl kompetens som teknik inom ramen för NTN eller FMV SGIF (Snabb Geografisk Informationsförsörjning). En annan aspekt på interoperabilitet är nya, semantiskt berikade 3D-datamodeller, som på senare år vunnit popularitet för "3D-GIS". Dessa frågor kommer att utgöra huvudfokus för projektets verksamhet 2012. En annan frågeställning handlar om teknik för kartering i ett insatsområde, att skapa geodata och 3D-modeller mha enkla fordonsburna sensorer. Ett mindre fältförsök genomfördes i Eksjö 2010 tillsammans med personal från Ing 2 och ett antal sensorprojekt på FOI i syfte att få till stånd kontakt med personal inom FMs Geosupportgrupper (GeoSG) och därigenom få insikt i FMs behov knutna till området, samt låta FMs personal som arbetar med geodata ta del av forskningsresultat från FOI. Det tredje området rör kvalitet och nytta för 3D-modeller. Tekniken för att framställa modeller är idag så mogen att användarna bör kunna ställa tydligare krav utifrån modellers tänkta användningsområde. Nyckeln här är ökad samverkan mellan FM, FMV och FOI och utveckling av en metodik för att hantera dessa frågor. En rad kvalitetsmått har föreslagits i litteraturen, men arbetssätt för att klargöra vilka som är relevanta för 3D-modeller i olika FM-tillämpningar kvarstår att ta fram.