Vägval inom projektet M&S-stöd för MBFU

Författare:

  • Vahid Mojtahed

Publiceringsdatum: 2011-12-29

Rapportnummer: FOI-R--3353--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Domänspecifik modellering
  • Simuleringsverktyg
  • Analysmetod
  • Konsistenskontroll
  • Modellbaserad förmågeutveckling
  • MBFU

Sammanfattning

Försvarsmakten strävar sedan några år efter att införa så kallad modellbaserad förmågeutveckling - MBFU. Tanken är att MBFU ska användas vid både förbands- och materielutveckling. En grundbult är EA (Enterprise Architecture) i form av ramverket MODAF (Ministry of Defence Architecture Framework). Utöver MODAF krävs dock kompletterande metoder och verktyg för att modellbaserat arbete skall fungera i praktiken. För att dra nytta av forskningen skapades under 2011 projektet M&S-stöd för MBFU inom FoT M&S. Projektet började med att genomföra en behovsanalys där det framförallt framkom behov relaterade till (FM-) gemensamma referens-ramar för tillämpning av MODAF, analys och simulering av verksamhets-informationen i arkitekturmodeller, samt olika sorters kvalitetssäkring av arkitekturmodeller. Under 2011 genomfördes även en omvärldsanalys i syfte att identifiera state-of-the-art inom modellbaserad utveckling. Utifrån dessa två analyser rekommenderas följande fortsatta inriktning under 2012 och 2013: ? utveckling av MODAF-profiler för automatisk konsistenskontroll, ? analys av arkitekturmodeller på teknik- och verksamhetsnivå i syfte att studera konsekvenser av handlingsalternativ, ? utveckling av simuleringsverktyg som möjliggör bl.a. what-if-simuleringar och konsekvensanalys av ekonomiska förhållanden, samt ? verktyg för kvalitetssäkring av MODAF-modeller. För varje område planeras utveckling av prototyper som ska presenteras under 2012. Ambitionen är även att några resultat ska kunna implementeras skarpt inom Försvarsmaktens utvecklingsverksamhet på sikt.