Verksamhetsrapport - Post-Blast analyser av IED för stöd till FM verksamhet med C-IED Exploitation

Författare:

  • Helena Hansson Halsius
  • Jonas Johansson

Publiceringsdatum: 2011-12-15

Rapportnummer: FOI-R--3354--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Explosivämnen
  • IED
  • post-blast
  • hotbild
  • spridningsbild

Sammanfattning

Försvarsmakten eftersöker idag nationell kompetens för att kunna nyttjas i C-IED Exploitation. En del inom Exploitation behandlar analyser av explosivämnen för att den vägen kunna få information som kan vara av värde för att spåra ursprunget till IED:n och förövarna. Försvarsmaktens kunskapsnivå och kompetens avseende explosivämnen inom C-IED Exploitation och forensisk verksamhet är idag inte tillräcklig. Trots att FOI länge har arbetat med explosivämnen och explosivämnesanalyser av olika slag, finns det ett stort behov av att erhålla mer kunskap om hur olika explosivämnen och nedbrytningsprodukter sprids efter att en detonation ägt rum i samband med en IED-attack. Denna kunskap ger en direkt återkoppling till Försvarsmaktens operativa förmåga gällande C-IED Exploitation. Så kallade post-blast analyser av en plats där en känd IED detonerat ger oss erfarenheter som är värdefulla för att kunna ge avgörande råd till Försvarsmaktens IEDD- och KTSUpersonal. Projektet består i att, med hjälp av underrättelseinformation från FM och FMV, tillverka relevanta IED:er för att därefter detonera dem och utföra post-blast analyser av detonationsområdet. Ett antal IED:er, av varierande utformning och storlek, tillverkas och detoneras för att erhålla ett bra underlag för bedömning av spridning och förekomst av olika explosivämnen efter specifika IED:er, samt även förekomst av eventuella nedbrytningsprodukter från explosivämnena. Försvarsmaktens förmåga att exploatera en IED-relaterad plats avseende explosivämnen kommer successivt att öka, i takt med att projektet framskrider. En mycket central och viktig fråga i projektet är den hotbild den svenska personalen möter på plats i operationsområdet. Utifrån den verkliga och aktuella hotbilden ska försök och forskning i detta projekt byggas. Det är därför av största vikt att ha ett tätt och nära samarbete med den personal som verkar på plats i de IED-drabbade områdena. Under verksamhetsåret 2011 har fältförsök med olika syften gjorts vid tre separata tillfällen. Det arbete som bedrivits under 2011 har bidragit till att projektet fortskridit mot ökad kunskap kring det hot som idag riktas mot de svenska styrkorna. Projektet har även gett ökade kunskaper kring spridningsbilden i en post-blast situation. Arbetet under verksamhetsår 2012 kommer bygga vidare på 2011 års verksamhet.