Uppföljning och utvärdering av insatser inom Försvarsmakten

Författare:

  • Sara Bandstein

Publiceringsdatum: 2011-12-16

Rapportnummer: FOI-R--3364--SE

Sidor: 54

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Uppföljning
  • utvärdering
  • evaluering
  • assessment
  • insatsutvärdering

Sammanfattning

Effekter av traditionell militär verksamhet är relativt lätta att observera och mycket av militär verksamhet har därför fokuserat på planering och utformning av mål och strategier snarare än på uppföljning och utvärdering av verksamheten. Dagens militära insatser är ofta mer komplexa, både vad gäller insatsmiljön och de effekter de förväntas uppnå, vilket har lett till en ökad efterfrågan på uppföljning och utvärdering. Den här studien beskriver och analyserar de processer som finns för uppföljning och utvärdering av insatser inom Försvarsmakten idag. Analysen tar sin utgångspunkt i vilka behov chefer har av information från utvärdering men också i erfarenheter från utvärdering inom andra områden. Studien visar bland annat att nuvarande uppföljnings- och utvärderingsprocesser har utformats för att fylla de behov som beslutsfattare på olika nivåer har, och i det avseendet fungerar de bra. Samtidigt konstateras att det ofta saknas en efterfrågan på information om vilka långsiktiga effekter som en insats uppnår, om insatsen är relevant eller om den leder till hållbara effekter. Detta innebär att det även till viss del saknas processer som ger eller skulle kunna ge information om effekter eller relevans. Utvärdering av hur väl insatsen fungerar och om den uppnår de övergripande målen förväntas istället ske av den organisation under vilken insatsen äger rum. En förklaring till varför det inte sker mer utvärdering är att Försvarsmakten inte har fått detta i uppgift när insatser genomförs inom ramen för någon annan organisation. Det kan därmed konstateras att det inte heller från politiskt håll finns någon efterfrågan på den här typen av information. Detta är förvånande, inte minst med tanke på att det finns ett stort tryck, kanske framförallt från allmänhet och media, att visa vilken nytta militära insatser har. Förutom dessa slutsatser visar studien att det finns skillnader i hur begrepp som rör uppföljning och utvärdering används inom Försvarsmakten. Begreppen används ibland på olika sätt inom organisationen och olika begrepp används ofta för samma typ av aktiviteter vilket försvårar kommunikation och samverkan mellan individer och avdelningar. Studien beskriver även behovet av hög kompetens för att göra uppföljningar och utvärderingar i komplexa miljöer och pekar på att det kan finnas ett behov av att ta in extern kompetens.