Verktyg för miljöanpassning av försvarsmateriel i dess livscykel. Årsrapport 2011

Författare:

  • Camilla E Andersson

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3370--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Livscykelanalyser
  • livscykelkostnader
  • LCA
  • LCC
  • upphandling

Sammanfattning

Projektet " Verktyg för miljöanpassning av försvarsmateriel i dess livscykel" syftar till att skapa ett verktyg för att kunna värdera och kvantifiera miljöaspekter för försvarsmateriel genom hela dess livscykel. Verktyg av detta slag är en viktig tillgång för Försvarsmaktens (FM) då dess regleringsbrev kräver att miljöhänsyn tas vid all upphandling av försvarsmateriel. Försvarets materielverk (FMV) använder idag LCC (Life Cycle Costs) verktyget CATLOC vid stora upphandlingar då de ska beräkna en produkts livscykelkostnad. I denna rapport beskrivs det arbete med en miljömodul till CATLOC som utformats av FOI under 2011 Det nya verktyget som arbetats fram av FMV, FOI, KTH och Systecon har vi valt att kalla miljö-LCC. Med hjälp av miljö-LCC ingår även miljöaspekter i beräkningarna av livscykelkostnader.