Officersutbildning - i Sverige och internationellt

Författare:

  • Peter Nordlund

Publiceringsdatum: 2012-04-04

Rapportnummer: FOI-R--3371--SE

Sidor: 301

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Officerare
  • Officersutbildning
  • Försvarshögskolan
  • Karriärväxling

Sammanfattning

Personalförsörjningen i det svenska försvaret är under stora förändringar. Den tillämpade värnplikten har ersatts med frivillighet och inom yrkesofficerskåren sker förändringar i befälssystem och befälsstruktur. Den här rapporten behandlar officersutbildning. Organisation och utformning av den svenska modellen för officersutbildning beskrivs. För att få internationella perspektiv beskrivs även officersutbildningarna i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Kraven på en officer är en viktig inflytelsefaktor för utformning av officersutbildningen. Kraven består dock inte bara av krav på teoretiska kunskaper utan även på personliga egenskaper och praktiska erfarenheter. Officersförsörjningen är därför beroende av en välavvägd blandning av teoretisk utbildning, praktik och urvalsverktyg. Rapporten återger ett antal olika synsätt på kraven på en officer och hur dessa krav relaterar till officersutbildningen. Ett antal principiella modeller för officersutbildning diskuteras och värderas såväl kvalitativt som ekonomiskt. Modellerna är influerade av de studerade ländernas officersutbildningar. Åldersstrukturen på yrkesofficerarna är inte optimal varför karriärväxling till den civila sektorn efter ca 15 år som yrkesofficer eftersträvas för en del av yrkesofficerarna. I rapporten studeras karriärväxling bl.a med internationella iakttagelser och kopplingar mellan karriärväxling och utformning av anställningskontrakten för yrkesofficerare påtalas. Internationellt innebär tidsbegränsade anställningskontrakt att karriärväxling ingår som en naturlig del av karriärplaneringen för många yrkesofficerare. Simuleringar av åldersstrukturen för yrkesofficerare görs med olika antaganden om avgångar och karriärväxling.