Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011. Konsekvenser och kostnader av ett stort vattenburet sjukdomsutbrott

Författare:

 • Anna Lindberg
 • Jens Lusua
 • Björn Nevhage

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3376--SE

Sidor: 71

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Cryptosporidium hominis
 • drinking water
 • emergency water
 • outbreak
 • consequences
 • capability
 • economy
 • municipality
 • risk- and vulnerability assessment
 • crisis

Sammanfattning

Under vintern 2010/2011 drabbades Östersunds kommun av ett vattenburet utbrott av parasiten Cryptosporidium hominis. På uppdrag av Livsmedelsverket har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) undersökt hur kommunala verksamheter och delar av näringslivet i Östersund påverkades av det otjänliga dricksvattnet. I rapporten beskrivs hur den vattenburna smittan påverkat de undersökta verksamheterna. Exempel på påverkan är förändrad arbetsbelastning och förändrade arbetsuppgifter, ökade kostnader samt sjukfrånvaro. Lärdomar redovisas och likaså vad som skulle kunnat förvärra händelsen. För att ge läsaren en uppfattning om händelseförloppet presenteras händelserna i ordning - från mitten av november 2010 då utbrottet uppmärksammades till slutet av februari 2011 då kokningspåbudet hävdes. Undersökningen har lagt fokus på den lokala (kommunala) nivån genom att endast representanter för kommunal och privat verksamhet intervjuats och tillfrågats via en enkät. En majoritet av respondenterna har i någon grad påverkats av utbrottet. Många har upplevt en ökad arbetsbörda och tvingats lägga om eller helt avstå från vissa arbetsuppgifter. Näringslivet har påverkats i stor utsträckning. Det otjänliga vattnet bedöms i december 2011 att ha orsakat 27 000 sjukdomsfall. Samhällskostnaderna för utbrottet uppskattas till 220 miljoner kronor, givet att 45 % av de exponerade invånarna insjuknat. Rapportens övergripande slutsats är att de undersökta verksamheterna i Östersund i allra högsta grad påverkades av utbrottet som orsakades av Cryptosporidium i dricksvattnet och att samhället bör dra lärdom av händelsen lokalt, regionalt och centralt.