Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2011

Författare:

 • Carolina Vendil Pallin
 • Jakob Hedenskog
 • Susanne Oxenstierna
 • Bengt-Göran Bergstrand
 • Fredrik Westerlund
 • Roger Roffey
 • Märta Carlsson
 • Johan Norberg

Publiceringsdatum: 2012-03-14

Rapportnummer: FOI-R--3404--SE

Sidor: 336

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • OSS
 • militär förmåga
 • de Väpnade Styrkorna
 • demokrati
 • säkerhetspolitik
 • ekonomi
 • försvarsekonomi
 • energi
 • FoU
 • massförstörelsevapen
 • utrikespolitik
 • inrikespolitik
 • kärnvapen
 • kemiska vapen
 • biologiska vapen
 • doktrin
 • försvarsindustri
 • materielanskaffning
 • vapenexport
 • Putin
 • Medvedev

Sammanfattning

Ryssland avser att öka sin försvarsbudget även i relativa termer och det finns en tydlig intention att öka den konventionella förmågan. Om den ryska politiska och militära ledningen lyckas driva denna process framåt kan landets sammantagna militära förmåga komma att höjas avsevärt redan fram mot år 2020. De Väpnade Styrkor som då kommer ut på andra sidan processen kommer att se annorlunda ut jämfört med dem Ryssland förfogade över i Georgienkriget 2008. Ryssland har inlett en process där förmågan till massmobilisering gradvis minskas till förmån för att skapa ett försvar som är mindre, men som snabbare kan reagera på de militära utmaningar som Ryssland förutser, ett snabbinsatsförsvar. Rysslands militära förmågeutveckling kommer dock att vara beroende av ekonomiska, inrikespolitiska, demografiska och industriella faktorer, utöver de rent militära. Ryssland kommer i ett tioårsperspektiv att vara fortsatt beroende av kärnvapen - såväl strategiska som taktiska - för sin militära säkerhet. Under de närmaste två till fem åren kommer Rysslands konventionella Väpnade Styrkor fortsatt att befinna sig i ett tillstånd där omstrukturering av organisationen och utveckling av ny förmåga står i fokus. Därmed kan Rysslands konventionella militära förmåga komma att gå ned under en övergångsperiod då man ändrar de strukturella förutsättningarna för att på sikt bygga en effektivare organisation och därmed en större militär förmåga.