Recent Developments in Evaluation & Conflict Analysis

Författare:

  • Jan Frelin
  • Anders Noren

Publiceringsdatum: 2012-06-26

Rapportnummer: FOI-R--3406--SE

Sidor: 38

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • konfliktanalys
  • utvärdering
  • insatsvärdering
  • komplexitet
  • uppföljning
  • fredsfrämjande insatser
  • konfliktförebyggande

Sammanfattning

Dagens konflikter beskrivs ofta som komplexa. I denna rapport studerar vi aktuell utveckling inom uppföljning och utvärdering för att bedöma hur väl dessa metoder lämpar sig för komplexa konflikter. Konfliktanalys anses vara en central förutsättning för att genomföra utvärderingar av insatser i konfliktområden, därför har vi även inkluderat metoder för konfliktanalys i rapporten. Vi diskuterar också hur väl dessa metoder kan användas tillsammans. I nästa steg kommer metoderna att testas i praktiska fall. Vi har analyserat fyra olika ramverk för konfliktanalys (från Sida, FHS, US DOS och US DOD) samt fem ramverk uppföljning och utvärdering (från US DOD, Nato, Världsbanken, OECD DAC samt Michael Patton). Vår slutsats är att alla de behandlade metoderna för konfliktanalys kan användas i komplexa konflikter. Eftersom alla de behandlade konfliktanalysmetoderna omfattar olika teorier om konflikter, påverkar valet av konfliktanalysmetod hur en utvärdering kommer att utfalla. De militära metoder för insatsvärdering som vi behandlat, och som är baserade på kvalitets- och resultatmätning, verkar ha en begränsad validitet och reliabilitet, samtidigt som det är troligt att denna typ av metoder medför negativa bieffekter. Utvärdering av långsiktiga effekter enligt Världsbankens modell har en högre grad av reliabilitet och validitet, men vi bedömer att förutsättningarna för denna typ av utvärdering sällan föreligger i komplexa konflikter. Därmed är OECD/DACs ramverk för utvärdering av fredsfrämjande insatser och Pattons "utvecklande utvärdering" de angreppssätt som verkar medge förutsättningar för utvärdering i komplexa konflikter.