Informationssäkerhet i radionät

Författare:

  • Åsa Waern
  • Tommy Gustafsson

Publiceringsdatum: 2012-05-31

Rapportnummer: FOI-R--3432--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • sekretess
  • radionät
  • multi-level security
  • värdering

Sammanfattning

Informationssäkerhet i radionät är en stor utmaning. Skyddsvärdet baseras många gånger på ett värsta scenario, vilket leder till att säkerhetslösningen blir både onödigt resurskrävande och administrativt betungande att hantera. Kan vi motivera en lägre sekretessnivå borde det innebära ett enklare administrativt arbete. Om bedömningen av informationssäkerhetsklassen kan göras i ett tidigt skede i designfasen skulle den kunna påverka tekniska lösningar. Det finns dock inte så mycket arbete gjort rörande radiosystemets teknik med hänsyn tagen till sekretessnivån. Denna rapport redovisar en första ansats att bedöma olika tjänsters behov av sekretess. Bedömningen gjordes genom resonemang, men visar att det borde vara möjligt att bedöma behovet av sekretess från fall till fall eller från system till system. Rapporten redovisar även en litteraturstudie om dynamisk sekretessvärdering, overhead i radionät och multi level security (MLS). Arbetet har uteslutande fokuserat på grupp, pluton och kompaninivå i markscenarion. Informationsinnehållet på högre nivåer omfattas inte. Därmed studeras inte strategisk planering på stabsnivå.