Kommunpolitikers och kommunchefers syn på klimatförändring och anpassningsbehov. Resultat från en enkätundersökning.

Författare: Annika Carlsson-Kanyama, Lisa Hörnsten Friberg
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-05-08
Rapportnummer: FOI-R--3441--SE
Nyckelord:
Keywords:
Sammanfattning: I rapporten redovisas resultat av en enkätundersökning riktad till politiker och chefer i 63 svenska kommuner. De har svarat på frågor om hur de ser på klimatförändringen, klimatanpassningen och behovet av klimatinformation. Bland kommunerna finns alla storlekar representerade och undersökningen besvarades av totalt 2 389 personer. Resultaten ska ses mot bakgrund av att observationer entydigt pekar på att klimatet förändras, och att de ledande klimatforskarna är överens om att den förändring som skett är i huvudsak orsakad av människan, samt att det i flera länder finns lobbyister som sprider budskap om att så inte skulle vara fallet och därför kan kallas klimatförnekare. Dessa klimatförnekare påverkar opinionen och tidigare studier har visat att de som inte tror att klimatförändringen äger rum också är mindre benägna att anpassa sig än de som tar den på allvar. Våra resultat pekar på att kommunala chefer och kommunala politiker kan delas in i tre grupper: klimatövertygade (30 %), osäkra (61 %) och klimatförnekare (9 %), utifrån svaren på frågor om klimatförändringens existens samt att människan orsakar denna. Andelen klimatförnekare är högre bland män än bland kvinnor och en större andel av förnekarna finns i mindre kommuner än i större. För politiker är andelen klimatförnekare störst bland moderater och sverigedemokrater. Vidare finner vi att det finns säkra samband mellan förnekelse respektive övertygelse när det gäller i vilken grad man tagit initiativ till anpassning i den egna kommunen, hur man ser på klimatforskarnas prognoser och i vilken mån man vill ha mer information om klimatförändringen. Förnekarna är de som gjort minst, de som i lägst grad finner forskarnas prognoser användbara och de som inte vill ha mer information om klimatförändringen, medan de osäkra utgör en mellangrupp. Det är med andra ord så att ju mer övertygad man är om att klimatförändringen finns, desto mer verkar man vara beredd att göra för att anpassa sig. Vi finner också att kommunala chefer och politiker i stort inte tar klimatförändringen på mindre allvar än den svenska allmänheten när det gäller världen som helhet, men att de ser mindre allvarligt än allmänheten på utmaningarna för Sverige och ännu mindre allvarligt på utmaningarna för kommunen. Detta mönster är detsamma för både klimatförnekare och klimatövertygade. Resultaten ger anledning till begrundan och frågor, inte minst med tanke på att framgångsrik klimatanpassning på kommunal nivå är oerhört viktig för samhället. Att så många som 70 % av cheferna och politikerna inte är helt övertygade om att klimatet förändras i en tid när de ledande forskarna är eniga om detta, leder troligen till att anpassningsarbetet försenas. Andra frågor vi ställer oss är hur det kommer sig att aktiviteten när det gäller anpassning är så låg även bland de klimatövertygade, och att så pass många i denna grupp inte gärna vill ha mer klimatinformation, inte tycker att klimatprognoserna
Abstract: The report presents the results of a survey aimed at politicians and directors in 63 Swedish municipalities who responded to questions regarding their views on climate change, climate adaptation and the need for information about the climate. The survey was completed by a total of 2,389 persons, and municipalities of all different sizes were represented. The results should be seen against the background of the unanimous observation that the climate is changing and of the leading climate researchers being in agreement that the changes that have occurred have been primarily caused by human activities, as well as that there are lobbyists in many countries who are spreading the message that this is not the case, and therefore can be termed climate deniers. These climate deniers influence opinion, and previous studies have demonstrated that those who do not believe that climate change is taking place are also less inclined to adapt than those who take it seriously. Our results indicate that municipal directors and politicians may be divided into three groups - climate believers (30%), uncertain (61%) and climate deniers (9%) - on the basis of the responses to questions about the existence of climate change and its being caused by human activities. In brief, a climate denier can be characterized as a man in a rather small municipality with a conservative stance (for politicians), while a climate believer can best be described as a woman in a larger municipality who supports the Green Party or the Social Democrats (for politicians). Further, we found that definite connections exist between denial and belief with respect to the extent to which initiatives have been taken towards adaptation in their municipalities, the view taken on climate researchers' forecasts and the desire to have more information about climate change. The deniers are those who have done least, those who find the researchers' forecasts least utilizable and those who do not want more information about climate change, while the uncertain constituted an "in-between" group. In other words, the more convinced participants were about the existence of climateWe also found that municipal directors and politicians do not, in general, take climate change less seriously than the Swedish public with respect to the world as a whole, but that municipal directors and politicians view the challenges for Sweden less seriously than the public does, and even less seriously with regard to challenges for the municipality. The same pattern applies to both climate deniers and climate believers. The results provide reasons for reflection and questions, not least if we consider that successful climate adaptation at a municipal level is tremendously important for society. That as many as 70% of municipal directors and politicians are not entirely convinced that the climate is changing, in a time when the leading researchers are unanimous about this, will very likely