Fusion av information från heterogena källor

Författare:

  • Ulrik Franke
  • Ronnie Johansson
  • Christian Mårtenson
  • Pontus Svenson

Publiceringsdatum: 2012-07-10

Rapportnummer: FOI-R--3453--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Informationsfusion
  • dataensning
  • osäkerhetshantering
  • ontologier

Sammanfattning

För Försvarsmakten innebär dagens konflikter och IT-intensiva miljö hantering av en stor mängd olika informationskällor av vitt skilda typer och ursprung. Den heterogena information som strömmar in har i skiftande grad olika syntaktiskt format, olika terminologi, använder olika sätt för att uttrycka osäkerhet, är olika noggrann med metadata, och är olika pålitlig. Att skapa situationsförståelse ur sådan information är utmanande, samtidigt som belöningen om man lyckas kan vara stor. Heterogena källor är oftast oberoende och bidrar med information som kompletterar varandra, vilket kan skapa mer heltäckande och robusta system. I takt med att sensor- och kommunikationssystem blir kraftfullare och mer allmänt tillgängliga ökar också mängden information som ska hanteras. Detta innebär att datorstöd för fusion av information från heterogena källor blir en viktig komponent i bearbetningssystemet. Den här rapporten ger en översiktlig introduktion till informationsfusion, för att sedan fördjupa sig i de speciella utmaningar som det innebär att koppla samman och fusionera information från heterogena källor. Dessa utmaningar handlar till stor del om olika aspekter av dataensning: hur man ensar information som beskrivs med olika begreppsapparater och hur man ensar information som använder olika osäkerhetsrepresentationer. Rapporten behandlar också hantering av spårbarhet med hjälp av så kallad härkomst-metadata - en viktig källa när trovärdigheten av ett fusionsresultat ska värderas.