Ambient Underwater Noise Levels at Norra Midsjöbanken during Construction of the Nord Stream Pipeline

Författare:

  • Torbjörn Johansson
  • Mathias Andersson

Publiceringsdatum: 2012-09-17

Rapportnummer: FOI-R--3469--SE

Sidor: 65

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Norra Midsjöbanken är ett Natura 2000-område beläget ca 50 km öster om Ölands Södra Udde i den svenska Exklusiva Ekonomiska Zonen (EEZ). Den andra av Nord Streams två pipelines kommer att passera ca 4 km söder om detta skyddade område. Målet med denna studie var att mäta och kvantifiera bullret under rörläggning och plogning av denna pipeline samt omgivningsbullret inklusive fartygsbuller. En dylik undersökning har inte förut utförts i detta område och ligger i linje med Havsmiljödirektivet (2008/56/EG). Under vintern 2012 placerades autonoma hydrofonbojar på två platser i Norra Midsjöbankenområdet. Bojen "A1" placerades ca 1,5 km från en av de mest trafikerade fartygslederna i Östersjön. Den spelade in omgivningsbuller dominerat av fartygsbuller och förblev opåverkad av Nord Streams aktiviteter. Bojen "B1" placerades ca 1,5 km från sträckningen av Nord Streams andra pipeline. Denna boj spelade in konstruktions- och plogningsbuller samt omgivningsbuller. Bojarnas placering och design valdes med stor omsorg, vilket bidrog till lågt egenbuller och lyckad bärgning av samtliga bojar. Inspelade bullerdata analyserades vid frekvenser upp till 3500 Hz. Tredjedels oktavbandsspektra (tersbandsspektra) och ljudtrycksdata samt statistik av dessa beräknades. Medelvärdet av ljudtrycksnivån i bullret var 116,5 till 116,6 och 110,9 till 111,5 dB re 1 µPa vid A1 respektive B1. Vi jämför här med tidigare uppmätta bullernivåer i liknande miljöer och generella modeller för bullerspektra och finner att de här uppmätta nivåerna är konsistent högre än tidigare resultat. Vi spekulerar att detta beror på närheten till fartygsleder och det stora antalet passerande fartyg. Vid position B1 uppskattades medel-bullernivån under plogning till 126,0 dB re 1 µPa. Plogningen utfördes av fartyget Far Samson. Källstyrkan för detta fartyg under plogning uppskattades med hjälp av AIS-information om dess position till 183,5 dB re 1 µPa @ 1m.På liknande sätt uppskattades källstyrkorna för tre handelsfartyg som passerade nära A1. Detta gav resultat från 178,6 till 184,6 dB re 1 µPa @ 1m. Vi drar slutsatsen att källstyrkan för Far Samson under plogning inte är högre än en källstyrka som kan uppmätas för ett handelsfartyg. Medel-bullernivån under rörläggning var 130,5 dB re 1 µPa. Detta är 4,5 dB högre än nivån under plogning. I Norra Midsjöbankenområdet bestod rörläggningsflottan av nio fartyg. Det är inte möjligt att uppskatta källstyrkan hos varje fartyg i denna flotta. Dock visar vi att ökningen av bullernivån med 4,5 dB jämfört med plogningsnivån indikerar att källstyrkan för fartygen i rörläggningsflottan troligen är i nivå med de som beräknades för de tre handelsfartygen. Slutligen visar denna rapport att fartygstrafiken i området kring Norra Midsjöbanken är så intensiv att det är svårt att hitta ett avsnitt av inspelningarna som är ostört av fartygsbuller. Detta gör att vi inte kan uppskatta fartygstrafikens bidrag till omgivningsbullret. Denna studie finansierades av Nord Stream AG och Naturvårdsverket.