Willing and Able? Challenges to Security Sector Reform in Weak Post-war States – Insights from the Central African Republic

Författare:

 • Gabriella Ingerstad

Publiceringsdatum: 2012-10-18

Rapportnummer: FOI-R--3470--SE

Sidor: 80

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Centralafrika
 • Centralafrikanska republiken
 • säkerhetssektorreform
 • SSR
 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • svaga stater
 • fredsbyggande
 • kapacitetsbyggnad
 • lokalt ägarskap
 • sektorsövergripande angreppssätt

Sammanfattning

Säkerhetssektorreform (SSR) utgör idag en integrerad del av det internationella samfundets arbete för att skapa fred och säkerhet i svaga post-konfliktstater. Reformer av säkerhetssektorn har emellertid visat sig svåra att genomföra i den typen av miljöer. En mängd olika faktorer försvårar möjligheten att skapa säkerhetsstyrkor som kan tillgodose befolkningens behov av säkerhet. Baserat på tidigare forskning belyser denna rapport några centrala utmaningar för SSR i svaga post-konfliktstater. Genom en analys av reformer av säkerhetssektorn i Centralafrikanska republiken visar studien att informella maktstrukturer, en instabil säkerhetssituation och otillräcklig förståelse för hur andra politiska processer inverkar på SSR, negativt påverkar möjligheterna att genomföra effektiva SSR-insatser. Vidare visar analysen att svag kapacitet och avsaknad av politisk vilja hos mottagarlandets regering är en utmaning för lokalt ägarskap och hållbara reformer. Trots en sektorsövergripande ansats och fokus på både effektivisering och demokratisering av säkerhetssektorn, har ett bristande internationellt engagemang, otillräckliga resurser, avsaknad av strategisk inriktning och bristfällig samordning mellan givarna, resulterat i att möjligheterna att genomföra reformer av säkerhetssektorn begränsats.