Radiostörningar - ett växande hot

Författare:

  • Peter Stenumgaard

Publiceringsdatum: 2012-11-14

Rapportnummer: FOI-R--3494--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • radiostörning
  • telekonflikt
  • störsändning
  • trådlösa system

Sammanfattning

Denna rapport presenterar delresultat i den omvärldsbevakning som FOI utför på uppdrag av Försvarets Materielverk inom området telekonflikter och radiostörningar. För somliga aktiviteter är trådlös teknik en nödvändighet. I militära operationer är fungerande trådlös teknik en grundförutsättning för att kunna genomföra insatser. I civila sammanhang är fungerande trådlös teknik ofta en avgörande nyckelfaktor exempelvis vid insatser där räddningspersonal och polis är inblandade. Bristande kommunikationsteknik i sådana fall kan få mycket allvarliga konsekvenser. Ett färskt exempel på detta är händelserna vid norska Utöya 2011 där radiokommunikationsproblem bland annat bidrog till att polisinsatsen fördröjdes. Orsaken var att anländande enheter använde det nya nationella radiosystemet som dock inte hade tillräcklig täckning vid Utöya Den lavinartat ökande användningen av störningskänslig trådlös teknik i samhället innebär ökade risker för radiostörningar. Radiostörningar genereras dels naturligt av all elektronisk utrustning men även via avsiktliga störningssändare som säljs öppet, t ex via Internet. Situationen har öppnat för angripare som använder störsändning för att slå ut vitala kommunikations-, positionerings- och larmsystem i samband med kriminella aktiviteter och andra aktioner. Förmågan att effektivt utnyttja denna sårbarhet har tidigare enbart funnits hos militära aktörer men håller nu på att sprida sig även bland civila aktörer. Dessutom ökar antalet störningskänsliga trådlösa system som används i allt fler kritiska tillämpningar. Redan mängden oavsiktliga störningssignaler har lett till en rad incidenter på kritiska system som använder trådlös teknik. Dessa oavsiktliga störningar underlättar därmed för avsiktliga störningssändare att uppnå sitt syfte. Konsekvensen av denna utveckling är att vitala sambands-, positionerings- och larmsystem för olika samhällsfunktioner och även privat användning effektivt kan slås ut av en angripare i framtiden. Medvetenheten om störningskänsligheten hos trådlös teknik är idag relativt låg vilket i somliga fall leder till ökad sårbarhet på grund av aningslös användning av störningskänslig teknik i kritiska tillämpningar. Denna medvetenhet behöver ökas exempelvis hos myndigheter och slutanvändare så att dessa aspekter beaktas i större utsträckning vid upphandling av nya system för kritiska tillämpningar.