Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar

Författare:

 • Jonas Hermelin
 • Nina Lewau
 • Susanna Nilsson
 • Helena Granlund
 • Niklas Hallberg

Publiceringsdatum: 2012-12-28

Rapportnummer: FOI-R--3496--SE

Sidor: 72

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Färdigutvecklade lösningar
 • systemutveckling
 • anskaffning
 • förändringsledning
 • behovsanalys
 • kravhantering

Sammanfattning

Försvarsmakten har i likhet med många privata och offentliga organisationer, styrt sin strategi för materielanskaffning mot att välja färdigutvecklade lösningar före att driva en egen systemutveckling. Det innebär att de istället för att utveckla ny specialanpassad teknik anskaffar redan befintlig teknik via den kommersiella marknaden. Detta skifte förutsätter dock en förändrad process avseende systemutveckling och -införande. I rapporten presenteras erfarenheter rörande utmaningar och ansatser för anskaffning och nyttjande av färdigutvecklade lösningar. Dessa erfarenheter innefattar de som Försvarsmakten, FMV, Migrationsverket och Landstinget i Östergötland har dragit av den förändrade systemutvecklingen. I resultatet presenteras också de erfarenheter som finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen samt dokumenterad erfarenhet från tre internationella, militära organisationer. Resultatet visar att det finns en stor samstämmighet mellan erfarenheterna dragna av svenska offentliga organisationer, internationella organisationer och i den vetenskapliga litteraturen. Dessa erfarenheter visar på att det krävs ett nytt anpassat arbetssätt för att uppnå de fördelar som eftersträvas. Trots stor samstämmighet finns även skillnader mellan de olika svenska offentliga organisationerna gällande bland annat förändringsledning. Ett viktigt resultat är erfarenheten att det är än viktigare att genomföra adekvat behovsanalys och kravhantering vid anskaffning av färdigutvecklade lösningar än vid egenutveckling. Ytterligare ett resultat är att förändringsledning som verktyg skulle kunna stödja Försvarsmakten att öka det positiva genomslaget av färdigutvecklade lösningar i organisationen.