Ett Proaktivt trygghetssystem

Författare:

 • Steven Savage
 • Henrik Allberg
 • Björn Larsson
 • Tommy Nilsson
 • Michael Peolsson, H N V
 • Joakim Rydell
 • Karl-Göran Stenborg
 • Erika Bilock

Publiceringsdatum: 2012-12-05

Rapportnummer: FOI-R--3515--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • trygghet
 • säkerhet
 • äldre
 • proaktiv
 • reaktiv
 • monitorering
 • integritet

Sammanfattning

Projektet proaktiva trygghetssystem har identifierat behov samt utvecklat och prövat tekniska lösningar för att minska antalet allvarliga olyckor i samhället, framförallt fallolyckor för äldre människor i hemmet. En demonstrator har byggts och testats på ett äldreboende. Dels har en ansats som varnar för avvikande beteenden med hjälp av accelerometrar prövats och dels har i en mer reaktiv ansats en avståndsmätande kamera använts för att utveckla ett system för robustare falldetektion. Detta system har sedan prövats på ett äldreboende. Systemet bygger på billiga komponenter och har designats enligt integrerad integritetskonceptet (eng. privacy by design) konceptet för att bevara brukarens personliga integritet. En proaktiv ansats har självklara fördelar jämfört med de huvudsakligen reaktiva ansatser som används idag där tekniska lösningar oftast kommer till användning efter en allvarlig olycka har skett. Proaktiva ansatser däremot ska minimera olycksfallsrisken eller konsekvenserna av ett olycksfall. Ett proaktivt säkerhetssystem skulle kunna leda till minskade sjukvårdskostnader samt minskat personligt lidande. Projektets resultat skulle med ytterligare utveckling kunna användas till att möjliggöra för äldre personer att bo kvar längre i sina egna hem med bibehållen trygghet för såväl dem själva som för deras anhöriga. Även övriga aktörer inom vård och omsorg och säkerhetsbranschen har identifierats som potentiella avnärmare. Det finns således ett stort antal potentiella användare som om det proaktiva säkerhetssystemet fanns idag skulle gynnas både omedelbart och på längre sikt. Dessutom skulle proaktiva trygghetssystem bidra till att lösa samhällsproblemet med ökat vårdbehov för en växande andel äldre befolkning. Partner i projektet har varit HNV - Hälsans nya verktyg Projektet har finansierats av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond