Who will be a lone wolf terrorist? Mechanisms of self-radicalisation and the possibility of detecting lone offender threats on the Internet

Författare:

  • Katie Asplund Cohen

Publiceringsdatum: 2012-12-10

Rapportnummer: FOI-R--3531--SE

Sidor: 28

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • terrorism
  • radikalisering
  • textanalys

Sammanfattning

Ensamagerande terrorister, s.k. ensamvargsterrorister, utgör ett växande hot mot civil säkerhet, delvis på grund av det faktum att internet underlättar radikalisering genom spridning av extrema åsikter. Det finns ingen entydig gärningsmannaprofil för ensamvargsterrorister, då variationen är stor vad gäller ideologi, social bakgrund, psykopatologi och personlighetstyp. En bedömning av vilka personer i en population av politiska extremister som utgör en risk för att begå terrorhandlingar kan alltså inte enbart byggas på individuell bakgrund eller personlighetsdrag. Det som återstår att basera en riskbedömning på är de potentiella gärningsmännens beteende under den tid som närmast föregår attacken. Beteenden som empiriskt har visats föregå terrorattacker och andra planerade våldshandlingar såsom massmord eller skolskjutningar, så kallade varningsbeteenden, kan därför spela en viktig roll i bedömningar av potentiella terrorhot. Varningsbeteenden föregår ofta terrordåd och föregås i sin tur av en radikaliseringsprocess där en individ gradvis inträder i ett tillstånd av beredskap att använda planerat våld i syfte att hävda en ideologisk ståndpunkt. De flesta ensamvargsterrorister har genomgått en process av självradikalisering där media har spelat en avgörande roll. Det medium som under det senaste decenniet har haft störst inverkan på radikaliseringsprocessen är obestridligen internet, som samtidigt som det har underlättat processen, även har skapat en större möjlighet att upptäcka varningsbeteenden. Utifrån en befintlig typologi bestående av åtta olika varningsbeteenden kommer föreliggande rapport att befatta sig med de tre som mest sannolikt går att härleda ur gärningsmannens kommunikation på internet: (1) Avslöjande av avsikt, då gärningsmannen i förväg, mer eller mindre specifikt och mer eller mindre avsiktligt, informerar en tredje part om sin förestående handling, (2) fixering, som uttrycker en extrem upptagenhet med en person eller en sakfråga, och (3) identifikation, som innefattar en självbild präglad av krigar- och hjältefantasier, och/eller ett starkt intresse för vapen eller militära medel och strategier, liksom identifikation med andra radikala tänkare eller tidigare ensamvargsterrorister. Syftet med föreliggande rapport är dels att utifrån olika hypoteser belysa de intraoch socialpsykologiska mekanismerna bakom självradikalisering, dels att undersöka möjligheten att med semi-automatiserade tekniker för textanalys upptäcka varningsbeteenden genom individers sätt att uttrycka sig i text på internet.