Mellanöstern och Nordafrika i ett 10-20-årsperspektiv

Författare:

  • Mikael Eriksson

Publiceringsdatum: 2012-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3534--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Mellanöstern
  • arabisk vår
  • arabiska revolter
  • MENA
  • säkerhetspolitik
  • säkerhet

Sammanfattning

Studien analyserar de säkerhetspolitiska utmaningar Mellanöstern och Nordafrika (MENA) står inför de närmsta 10-20 åren. Studien förhåller sig primärt till statens säkerhet samt till regionala maktbalansförhållanden. Analyser går initialt igenom respektive land i MENA, för att därefter analysera vilka de säkerhetspolitiska konsekvenserna blir i ett intraregionalt perspektiv. Eftersom även rustnings-ekonomi är en viktig faktor för framtida säkerhetspolitiska styrkeförhållanden i regionen lyfts denna aspekt fram i de enskilda landsanalyserna. Då utvecklingen inte enbart kan förstås på basis av s.k. hårda militära processer diskuteras även samhälleliga processer i ljuset av de arabiska revolterna som sveper över regionen. Revolterna har många gånger påverkat både stat, samhälle och individ och därmed hela regionens politiska, ekonomiska, sociala och kulturella identitet. Studien konstaterar att de arabiska revolterna är den enskilt största företeelsen som kommer att påverka regionens säkerhetspolitiska dynamik under kommande