Säkerhetsutvecklingen i Afrika söder om Sahara i ett 10-årsperspektiv

Författare:

  • Johan Tejpar
  • Karolina Gasinska Singh

Publiceringsdatum: 2012-12-12

Rapportnummer: FOI-R--3537--SE

Sidor: 65

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Afrika söder om Sahara
  • framtidsstudier
  • säkerhetspolitik

Sammanfattning

Denna rapport ger en överblick över den strategiska utvecklingen i Afrika söder om Sahara i ett tioårsperspektiv framåt i tiden. Rapporten utgår från Afrikas heterogenitet, med stora skillnader mellan regioner och stater. Bilden av hur säkerhetssituationen kommer att utvecklas i det studerade området är komplex. Skillnaderna avseende exempelvis välstånd, förmåga att hantera resurser, demokratisk utveckling, säkerhetspolitiska relationer, etc. kan utgöra en grogrund för konflikter men även skapa förutsättningar för samarbeten. Rapporten belyser därför regionala aktörer såväl som olika regioner. Detta följs av en presentation av olika tematiska frågor, så som demokratisk utveckling, militär utveckling och utvecklingen av Afrikas regionala säkerhetsarkitektur. Därefter förs en diskussion kring centrala externa aktörer, så som EU, USA och Kina. Rapporten avslutas med en rad slutsatser kring Afrikas säkerhetspolitiska läge i ett tioårsperspektiv. Rapporten är framtagen av analytiker vid FOI:s Afrikagrupp som stöd för Försvarsmaktens perspektivplaneringsprocess.