Spel för träning av soldater

Författare:

 • Peter Hammar
 • Göran Bergström
 • Janne Åkerström
 • Mirko Thorstensson
 • Per-Anders Oskarsson

Publiceringsdatum: 2012-12-21

Rapportnummer: FOI-R--3540--SE

Sidor: 90

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • spel
 • seriösa spel
 • soldater
 • GSS
 • tidvistjänstgörande
 • GSS/T
 • inlärning
 • utbildning
 • träning
 • spelbaserad träning

Sammanfattning

Denna rapport avhandlar möjligheten till spelbaserad träning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS), med målsättningen att med låg transaktionskostnad kunna genomföra speltillfällen för att möta förmågebehov. Detta är en del i ett arbete som syftar till att identifiera och beskriva datorbaserade verktyg och metoder (spel) som kan nyttjas för att stötta Försvarsmakten (FM) inom träning, utbildning, planering, analys, studier och övning. För att belysa möjligheten till spelbaserad träning för soldater ges en övergripande bild av hur den anställde soldatens utbildning och karriär förväntas fungera. Begränsade möjligheter med kategorin tidvis tjänstgörande personal diskuteras, framför allt med fokus på gruppens kompetens och utveckling. Inte minst bedöms gruppdynamiken bli lidande av tidvis tjänstgöring, vilket kan medföra längre tid för att nå efterfrågad förmåga vid övningar jämfört med grupper som kontinuerligt arbetar tillsammans. Rapporten sammanfattar teorier kring inlärning och kompetens, samt både individens och gruppens utveckling. Vidare beskrivs seriösa spel ("serious games"). Några aspekter kring dessa, så som nytta, effekt och risker, förklaras i sammanhanget av soldatträning. Vidare avhandlas några egenskaper hos seriösa spel och simuleringssystem för träning, bland annat realism, återkoppling och motivation, samt några militära exempel på tillämpning av spelbaserad träning. Rapporten presenterar förslag på hur datorspel kan användas för träning av tidvistjänstgörande soldater (GSS/T) under den tid dessa inte tjänstgör vid FM. Ett huvudsyfte är att belysa hur FM kan bibehålla effektiviteten hos militära grupper. Det perspektiv som lyfts fram som speciellt meningsfullt med spelbaserad träning för GSS/T är förslaget att genom nätverksbaserat spel inom en grupp skapa möjlighet att upprätthålla gruppdynamiken. Spelbaserad träning kan ske med mycket begränsad insats för FM, både kostnads- och resursmässigt, men ändå ge mycket uteffekt.