Bistatisk och passiv radar. Årsrapport 2012

Författare:

  • Lars Ulander
  • Anders Gustavsson
  • Per-Olov Frölind

Publiceringsdatum: 2012-12-28

Rapportnummer: FOI-R--3588--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Passiv
  • bistatisk
  • radar
  • LORA
  • CARABAS
  • SIMCLAIRS
  • EDA

Sammanfattning

"Bistatisk och Passiv Radar" är ett forskningsprojekt som bedrivs på FOI under perioden 2012-2014 med finansiering från försvarsmakten. Årsrapporten beskiver verksamhet och resultat under projektets första år. Förberedande flygprov i passiv mätmod har genomförts med det tidigare utvecklade LORA-systemet. Under mätningen utnyttjades marksänd digital-TV som ickekooperativ sändare. De första resultaten visar att mottagen signal registrerats inom systemets linjära dynamikområde och att markekot innehåller dopplerinformation nödvändig för den fortsatta analysen. Mätningar i monostatiska SAR- och GMTImoder genomfördes också med LORA under proven. En viktig aktivitet har varit att definiera och inleda utvecklingen av ett radarsystem anpassat för bistatiska och passiva mätningar på VHF-, UHF- and S-band. Systemet är uppbyggt kring en digital kontrollenhet med integrerad generering av vågformer och datalagring samt GPS-baserad tidssynkronisering och positionering. Utvecklingsarbetet fortsätter nästa år med sikte på flyg- och fältförsök. Årsrapporten redovisar också aktiviteter inom EDA-projektet SIMCLAIRS1, som bedrivs i samarbete med ett europeiskt industrikonsortium inklusive SAAB. Under året genomfördes fältprov med prototypsystemet CARABAS-3 installerad i helikopter. Exempelresultat är inkluderade i rapporten. Analysen redovisas i en separat rapport nästa år. Projektet har under året deltagit i NATO-gruppen SET-186 "Airborne Passive Radar and their Applications".