Underlag till nationell riskbedömning 2012

Författare:

  • Magnus Winehav
  • Björn Nevhage
  • Ester Veibäck
  • Maria Stenström
  • Per Larsson
  • Malin Mobjörk

Publiceringsdatum: 2013-06-17

Rapportnummer: FOI-R--3612--SE

Sidor: 173

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Denna rapport utgör slutrapport i studien Nationell riskbedömning 2012 som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genomför på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Uppdraget har varit ta fram ett underlag till en nationell riskbedömning och leverera det till MSB i slutet av december 2012. Föreliggande rapport utgör ett underlag till den första nationella riskbedömning som genomförs i Sverige. Utöver att bidra till genomförandet av en nationell riskbedömning har en viktig del i arbetet utgjorts av att vidareutveckla den metod som har använts för att genomföra den nationella riskbedömningen. Detta arbete ämnar i förlängningen till att stärka samhällets krisberedskap. Arbetet har genomförts enligt den metod för nationell riskbedömning som utvecklats. Metoden består av följande sex steg: Steg 1: Vad ska skyddas? Steg 2: Riskidentifiering Steg 3: Urval av händelser för analys Steg 4: Scenarioutveckling Steg 5: Analys Steg 6: Syntes och riskvärdering MSB:s ledningsgrupp fastslog i mars 2012 fem stycken skyddsvärden för Sverige (steg 1) och dessa utgör grunden och avgränsningen för arbetet med underlaget till den nationella riskbedömningen. Skyddsvärdena är: ? Samhällets funktionalitet ? Människors liv och hälsa ? Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter ? Ekonomiska värden och miljön ? Nationell suveränitet Resultatet från Riskidentifieringen (steg 2) blev en lista på typhändelser som på något sätt kan hota eller orsaka negativa konsekvenser för det som har fastställts som skyddsvärt. Listan över typhändelser kan användas som utgångspunkt vid framtida riskidentifieringar inom kommande nationella riskbedömningar liksom av kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA). I arbetet med urval av händelser (steg 3), valdes elva typhändelser ut vilka låg till grund för scenarioutveckling (steg 4). Samtliga scenarier utvecklades så att de utgör så kallade värsta troliga scenarier. Det innebär att scenariot ska kunna leda till Stora eller Mycket stora konsekvenser, men samtidigt upplevas som realistiskt. Med realistiskt avses i detta sammanhang att scenariots sannolikhet inte ska vara så låg att den i princip är obefintlig. Sju av scenarierna har analyserats utifrån sannolikhet, konsekvens och osäkerhet. De fyra scenarier som återstår kommer att analyseras under år 2013. Riskmatrisen nedan illustrerar analysen av de sju scenarierna grafiskt genom en överskådlig bild över den sammanvägda bedömning som gjorts för respektive scenarios sannolikhets-, konsekvens- och osäkerhetsbedömning.