EU:s framtida energisäkerhet i en föränderlig omvärld. Scenarioanalys för Försvarsmakten

Författare:

  • Daniel Jonsson
  • Hannes Sonnsjö

Publiceringsdatum: 2013-02-07

Rapportnummer: FOI-R--3627--SE

Sidor: 138

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Energi
  • säkerhet
  • EU
  • säkerhetspolitik
  • geopolitik
  • scenarier
  • Försvarsmakten

Sammanfattning

Den globala energiförsörjningen står inför förändringar. Det handlar inte minst om ambitionen att minska global klimatpåverkan men också om strävan efter ökad nationell tillförseltrygghet och global flödessäkerhet. Samtidigt ökar efterfrågan på energi, framför allt i Kina, Indien och Mellanöstern, vilket medför förändrade handelsflöden. Vidare ökar de förnybara energislagen i betydelse, liksom den okonventionella olje- och gasutvinningen (t.ex. skiffergas och oljesand). Vilka säkerhets- och geopolitiska utmaningar kan ett föränderligt EU, i en föränderlig omvärld, tänkas stå inför på 15-20 års sikt givet en förändrad energisituation? Frågeställningen är komplex och sammansatt och det är inte rimligt att försöka sig på den svåra uppgiften att förutspå den mest sannolika utvecklingen. Istället används scenarier för att belysa ett antal möjliga utvecklingar. Följande faktorer bedöms ha betydelse för EU:s utveckling och/eller EU:s energiförsörjning: ? EU:s storlek, demografi och sociala struktur ? EU:s ekonomiska situation och konkurrenskraft ? EU:s karaktär avseende samhällsstyrning ? EU:s energipolitik och energiomställningen ? EU:s roll i världen ? Energiparadigm, energieffektivitet och energiproduktionens karaktär ? Råvarukonkurrens ? Geopolitisk utveckling, globala maktstrukturer och terrorismens betydelse ? Global handel och produktion ? Klimatavtal och klimathändelser Med hjälp av att variera faktorerna genereras en uppsättning explorativa scenarier, dvs. alternativa möjliga bilder av framtiden: 1. Ett försvagat EU på en dåligt fungerande energimarknad präglad av maktbalans mellan USA och Kina 2. Ett protektionistiskt, säkerhetsorienterat och eldrivet EU med oro för terrorism och Ryssland 3. EU som federal nattväktarstat med ny demografi i en omvärld präglad av USA:s energirevolution 4. Ett splittrat nygammalt Westfaliskt Europa med olika energiförutsättningar 5. Ett flerkärnigt EU i en multipolär, marknadsorienterad och globaliserad energiomvärld 6. Ett starkare EU präglat av klimatmedvetenhet i en omvärld präglad av ett starkt Kina Scenarierna innebär olika säkerhets- och energiförsörjningsutmaningar för EU och Sverige. Handlingsutrymmet begränsas inte bara av den egna situationen, den geopolitiska utvecklingen och andra omvärldsfaktorer, utan även av hur andra aktörers intentioner och handlingar uppfattas och tolkas i det internationella systemet. Handlingsutrymmet kan konkretiseras som policyverktyg i termer av: ? Förebyggande, t.ex. multilateralt samarbete, internationella regelverk, diversifiering, energieffektivisering ? Avskräckande, t.ex. säkerhetpolitik, sanktioner, militära allianser ? Isolerande, t.ex. inhemsk energiproduktion, flexibla energisystem ? Krishanterande, t.ex. ransonering, strategiska reserver, prismekanismer