Simulation-based Decision Support Evaluating Operational Plans - Final Report

Författare:

 • Johan Schubert
 • Farshad Moradi
 • Hirad Asadi
 • Linus Luotsinen
 • Eric Sjöberg
 • Pontus Hörling
 • Anna Linderhed
 • Frida Hinshaw
 • Daniel Oskarsson

Publiceringsdatum: 2013-12-11

Rapportnummer: FOI-R--3635--SE

Sidor: 55

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Datorsimulering
 • dataanalys
 • beslutsstödssystem
 • beslutsträd
 • planering

Sammanfattning

I denna rapport beskriver vi simuleringsbaserade beslutstödstekniker för utvärdering av operativa planer inom effektbaserad planering. Med ett beslutsstödsverktyg kan utvecklare av operativa planer bedöma tusentals alternativa planer mot möjliga händelseutvecklingar och avgöra vilka av dessa planer som kan uppnå ett önskat sluttillstånd. Syftet är att förstå konsekvenserna av olika planer genom simulering och utvärdering. Operativa planer beskrivs enligt konceptet för en effektbaserad syn på operationer som en uppsättning aktioner och effekter. Vi kan ha flera olika alternativa sätt att utföra varje aktion. Tillsammans utgör de alla möjliga planer, som representeras som ett träd av handlingsalternativ som kan genomsökas för att finna den mest effektiva följden av alternativa för alla aktioner. Som ett testfall använder vi en expeditionär operation med en plan omfattande 43 aktioner och totalt 109 alternativ för dessa aktioner, samt ett scenario med 40 gruppaktörer som var och en beskrivs av 15 parametrar. Beslutsstöd till planerare ges av flera metoder för att analysera effekterna av en plan gentemot de 40 aktörerna, exempelvis genom att visualisera flera planers tidsserier över avståndet till sluttillståndet och visualisera tidsutvecklingen för alla aktörers tillstånd för den bästa planen syftande till att ge planerare en översikt över planens prestanda. Detaljerat beslutsstöd ges genom observation av de mest inflytelserika aktionerna med hjälp av känslighetsanalys och analys av regressionsträd. Slutligen, lära vi gränserna som en operation inte får överskrida utan risk för drastiskt misslyckande.