Ett förändrat Arktis - en inledande kartläggning av FOI-kompetenser.

Författare: Eva Dalberg, Niklas Granholm, Erland Sangfelt, Christer Andersson, Rune Berglind, Eva Bernhardsdotter, Kristoffer Darin Mattson, Andreas Gustafsson, Anders Gustavsson, Björn Johansson, Peter Krylstedt, Arne Lindblad, Fredrik Marsten Eklöf, Sebastian Möller, Elin Rabe, Peter Sigray, Louise Simonsson, Michael Tulldahl, Lars Ulander, Joakim Wikström
Ort: Stockholm
Sidor: 83
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-04-25
Rapportnummer: FOI-R--3654--SE
Nyckelord: Arktis, marina styrkor, kustbevakning, säkerhetspolitik, strategi, Sverige, Barentsregionen, Island, Grönland, Nordostpassagen
Keywords: The Arctic, naval forces, coast guard, security policy, strategy, Sweden, Barents region, Island, Greenland, North Sea Route
Sammanfattning: Klimatförändringarna i Arktis medför att flera olika utvecklingar accelereras, såsom utvinningen av resurser, uppbyggnaden av ny infrastruktur, samt ökad sjöfart i området. Dessa förändringar kan också komma att innebär ökad friktion mellan nationella intressen, pga. överlappande krav på territorium eller ekonomiska zoner med omfattande naturresurser och farleder. Sverige, som fram till maj 2013 är ordförandeland i Arktiska rådet, betonar i sin strategi formulerad vid början av ordförandeskapet de civila aspekterna på utvecklingen. Även om utvecklingen hittills i huvudsak varit positiv, kan inte framtida spänningar, friktioner eller konflikter i området uteslutas. Den svenska solidaritetsförklaringen från 2009, som omfattar EU:s medlemsstater såväl som Island och Norge, uttrycker att Sverige ska vara redo att ge eller ta emot militärt stöd i händelse av en kris eller konflikt. Detta, sammantaget med det faktum att Barentsregionen och delar av Arktis tillhör Sveriges norra och nordvästra närområde, pekar på ett behov av att undersöka Sveriges handlingsmöjligheter vid en potentiell framtida kris eller konflikt i regionen. Regionens karaktär leder oss att i första hand se internationell samverkan eller multilaterala övningar med enheter från marinen, flygvapnet eller kustbevakningen. Frågor som rör hur väl våra marina plattformar samt andra resurser och sensorsystem kan operera i Arktis är därför relevanta. Syftet med denna studie är att öka vår förståelse för möjliga utvecklingar rörande frågor som sträcker sig från den förändrade strategiska situationen i den arktiska regionen till civila aspekter av försvars- och säkerhetsfrågor, inklusive miljöeffekter på våra sensorsystem. Plattformsfrågor berörs inte här. Med denna bakgrund har syftet för studien varit att inventera FOI:s existerande kompetens om Arktis som en möjlig arena för operationer liksom att bättre kunna identifiera FOI:s roll i den pågående forskningen om ett förändrat Arktis. De perspektiv som anlagts har inkluderat säkerhetspolitik och strategiska studier, sensorer (undervatten, radar, IR och laser), kommunikation, navigering och positionering, miljö och rymdfrågor. År två av projektet är avsikten att fokusera på rymdfrågor (små satelliter och kommunikation), dataförsörjning av miljöparametrar till marina stödsystem (inkluderande långsiktiga effekter pga. klimatförändringarna) och multisensordetektion av små isberg (s.k. growlers), inkluderande fortsatta studier av den strategiska utvecklingen i regionen.
Abstract: Climate change in the Arctic accelerates several different developments in the Arctic region, such as extraction of natural resources, build-up of new infrastructure, increased shipping through the Northern Sea Route, as well as two other transoceanic sea lanes through the Arctic Ocean. These changes may also lead to friction between nations due to overlapping territorial claims as well as an interest to extend economic zones. Sweden, which chairs the Arctic council until May 2013, stresses the importance of the civilian aspects of the developments in a strategy formulated at the start of the Swedish chairmanship. Even if the development so far has been largely positive, it is not possible to rule out future tensions, friction or conflicts in the Arctic. The Swedish declaration of solidarity from 2009, which embraces the EU-member states as well as Iceland and Norway, states that Sweden shall be prepared to give or receive military support in the case of a crisis or conflict. This, together with the fact that the Barents Sea region and parts of the Arctic form part of Sweden's northern and north-western neighbourhood, points to a need to examine Sweden's options in a possible future crisis. The characteristics of the region lead us to envisage mainly naval, air force and coastguard participation in international cooperative or multilateral exercises. To what extent Swedish naval platforms, other maritime assets and sensor systems will perform in the Arctic is therefore a relevant question. The purpose of this study is partly to increase our understanding of possible developments concerning issues ranging from the changing strategic character of the Arctic region over civilian aspects to defence and security related ones, including environmental effects on sensor systems. Given this background, the main aim of this study is to conduct an inventory of FOI's existing know-how about the Arctic as a possible area of operations as well as to better focus the role for FOI in the on-going research regarding a changing Arctic. The range of perspectives in this study has included security policy and strategic studies, sensors (underwater, radar, infrared and laser), communication, navigation and positioning, environment and space issues. The second year of the project the intention is to focus on space issues (small satellites and communication), environmental data support for naval systems (including long term effects due to climate change) and multi-sensor detection of small icebergs (growlers), including a continued study of the developing strategic trends and interaction in the region.