Ett förändrat Arktis - en inledande kartläggning av FOI-kompetenser

Författare:

 • Christer Andersson
 • Rune Berglind
 • Eva Bernhardsdotter
 • Eva Dalberg
 • Kristoffer Darin Mattsson
 • Niklas Granholm
 • Andreas Gustafsson
 • Anders Gustavsson
 • Björn Johansson
 • Peter Krylstedt
 • Arne Lindblad
 • Fredrik Marsten Eklöf
 • Sebastian Möller
 • Elin Rabe
 • Erland Sangfelt
 • Peter Sigray
 • Louise Simonsson
 • Michael Tulldahl
 • Lars Ulander
 • Joakim Wikström

Publiceringsdatum: 2013-04-25

Rapportnummer: FOI-R--3654--SE

Sidor: 83

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Arktis
 • marina styrkor
 • kustbevakning
 • säkerhetspolitik
 • strategi
 • Sverige
 • Barentsregionen
 • Island
 • Grönland
 • Nordostpassagen

Sammanfattning

Klimatförändringarna i Arktis medför att flera olika utvecklingar accelereras, såsom utvinningen av resurser, uppbyggnaden av ny infrastruktur, samt ökad sjöfart i området. Dessa förändringar kan också komma att innebär ökad friktion mellan nationella intressen, pga. överlappande krav på territorium eller ekonomiska zoner med omfattande naturresurser och farleder. Sverige, som fram till maj 2013 är ordförandeland i Arktiska rådet, betonar i sin strategi formulerad vid början av ordförandeskapet de civila aspekterna på utvecklingen. Även om utvecklingen hittills i huvudsak varit positiv, kan inte framtida spänningar, friktioner eller konflikter i området uteslutas. Den svenska solidaritetsförklaringen från 2009, som omfattar EU:s medlemsstater såväl som Island och Norge, uttrycker att Sverige ska vara redo att ge eller ta emot militärt stöd i händelse av en kris eller konflikt. Detta, sammantaget med det faktum att Barentsregionen och delar av Arktis tillhör Sveriges norra och nordvästra närområde, pekar på ett behov av att undersöka Sveriges handlingsmöjligheter vid en potentiell framtida kris eller konflikt i regionen. Regionens karaktär leder oss att i första hand se internationell samverkan eller multilaterala övningar med enheter från marinen, flygvapnet eller kustbevakningen. Frågor som rör hur väl våra marina plattformar samt andra resurser och sensorsystem kan operera i Arktis är därför relevanta. Syftet med denna studie är att öka vår förståelse för möjliga utvecklingar rörande frågor som sträcker sig från den förändrade strategiska situationen i den arktiska regionen till civila aspekter av försvars- och säkerhetsfrågor, inklusive miljöeffekter på våra sensorsystem. Plattformsfrågor berörs inte här. Med denna bakgrund har syftet för studien varit att inventera FOI:s existerande kompetens om Arktis som en möjlig arena för operationer liksom att bättre kunna identifiera FOI:s roll i den pågående forskningen om ett förändrat Arktis. De perspektiv som anlagts har inkluderat säkerhetspolitik och strategiska studier, sensorer (undervatten, radar, IR och laser), kommunikation, navigering och positionering, miljö och rymdfrågor. År två av projektet är avsikten att fokusera på rymdfrågor (små satelliter och kommunikation), dataförsörjning av miljöparametrar till marina stödsystem (inkluderande långsiktiga effekter pga. klimatförändringarna) och multisensordetektion av små isberg (s.k. growlers), inkluderande fortsatta studier av den strategiska utvecklingen i regionen.