Intervjustudie om JDARTS relevans för Försvarsmaktens planering

Författare:

  • Jonas Hermelin

Publiceringsdatum: 2013-04-18

Rapportnummer: FOI-R--3657--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • JDARTS
  • modellbaserad förmågeplanering
  • beslutsstöd
  • försvarsplanering
  • försvarsmaktsplanering
  • perspektivstudier
  • modellbaserad utveckling
  • planering

Sammanfattning

Planering av hur Försvarsmakten ska utvecklas gentemot förändringar i Sverige och omvärlden är en komplex verksamhet uppdelad på flera sektioner inom Högkvarteret. Det finns en önskan inom denna verksamhet att uppnå en tydligare spårbarhet inom och mellan olika planeringsanalyser, samt att möjliggörare kommunikation mellan olika sektioner. Ett sätt för att uppnå detta är att nyttja mer enhetligt strukturerade processer genom användingen av datorbaserade verktygsstöd för planeringsprocesserna. Ett exempel på ett sådant verktyg är JDARTS, vilket stödjer en förmågebaserad planeringsprocess. För att utvärdera Försvarsmaktens behov av stödverktyg för planering har en intervjustudie genomförts med fyra operationsanalytiker inom Försvarsplanering, Perspektivstudier, Förmågeinriktning och Försvarsmaktsplanering. Respondenterna fick efter en övergripande beskrivning av JDARTS reflektera över hur verktyget berör vederbörandes område. Verktygs beskrivningen byggde enbart på dokumentation då det ej varit möjlighet att prova verktyget. Intervjustudien tyder på potentiella möjligheter med JDARTS i form av en ökad struktur, spårbarhet och tydlighet för vilka förmågor som specifika försvars-strukturer har. Det krävs dock att JDARTS prövas i verksamheten för att säkert kunna värdera om dessa nyttor verkligen uppnås och om stödet är användbart för Försvarsmakten. JDARTS kräver ett omfattande grundarbete för att skapa relevant informationstunderlag, grunddata, att basera analyser på. Dessutom förväntas det vara ett stort åtagande att upprätthålla relevant och aktuell grunddata varför en gemensam satsning av flera sektioner skulle krävas. En gemensam satsning är också nödvändig för att JDARTS ska leda till förbättrad kommunikation mellan olika sektioner involverade i planeringen genom att bli en gemensam plattform.