Användningen av sociala medier i Försvarsmakten

Författare:

  • Henrik Karlzén

Publiceringsdatum: 2013-06-14

Rapportnummer: FOI-R--3674--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • sociala medier
  • sociala media
  • sociala nätverk
  • enkät
  • riktlinjer
  • omvärldsbevakning
  • kartläggning
  • lägesinformation
  • Försvarsmakten.

Sammanfattning

Sociala medier används alltmer för att kommunicera och trenden är att färskare information publiceras, ofta tillsammans med lägesinformation. Detta medför att informationens värde ökar och den blir mer känslig vad gäller möjligheten för motståndare att kartlägga individ och organisation. Den tekniska utvecklingen med mer automatisering medför också att även mindre resursstarka aktörer kan dra nytta av informationen. Den här rapporten redovisar resultaten av en enkätundersökning som genomförts inom Försvarsmakten för att ta reda på anställdas vanor rörande, och uppfattningar om, sociala medier. Resultaten tyder på att respondenterna har god tillgång till sociala medier i tjänsten, ofta via mobila enheter. Enkätsvaren visar att passivt användande är klart vanligast men även aktivt deltagande med tillförande av information sker. Sociala medier ses dessutom som viktigt för Försvarsmakten, både vad gäller verksamheten och av rekryteringsskäl. De riktlinjer som gäller för användningen är inte välkända och respondenternas riskbedömningar varierar. Den skillnad som föreligger mellan riktlinjer och faktiskt användande bör rimligen minimeras genom utbildning och klargöranden. Framtida arbete bör visa om ökade kontrollmekanismer är påkrävda och huruvida Försvarsmakten bör utöva omvärldsbevakning genom de sociala medierna.