Metodval för värdering av militära plattformssystem - ett urval av metoder vid värdering av stridsflyg

Författare:

 • Gabriella Nilsson
 • Bernt Öström
 • Olof Wolpher

Publiceringsdatum: 2013-12-06

Rapportnummer: FOI-R--3717--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • luftstrid
 • stridsflyg
 • operationsanalys
 • systemanalys
 • krigsspel
 • värdering
 • riskanalys
 • AHP

Sammanfattning

På vilket sätt och med vilka metoder beslutsunderlag tas fram är en viktig del i ett beslutsfattande. I den här rapporten redovisas ett urval metoder som användes inom ramen för ett uppdrag för Försvarsmakten som underlag inför ett beslut om hur förmågan i stridsflygssystemet skulle kunna vidmakthållas. Metodvalen tar sin utgångspunkt i ett systemanalytiskt angreppsätt och stödjer sig på krigsspel för värdering av operativ förmåga, metoder för att värdera kostnadsaspekter på stridsflygsystemet i sig och på Försvarsmaktens verksamhet som helhet samt på en så kallad kostnadseffektvärderingsanalys. Rapportförfattarna lämnar även sina reflektioner kring metodval och rekommendationer för hur framtida, motsvarande analyser, bör genomföras.

Dela sidan