Metodval för värdering av militära plattformssystem - ett urval av metoder vid värdering av stridsflyg

Författare:

 • Gabriella Nilsson
 • Bernt Öström
 • Olof Wolpher

Publiceringsdatum: 2013-12-06

Rapportnummer: FOI-R--3717--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • luftstrid
 • stridsflyg
 • operationsanalys
 • systemanalys
 • krigsspel
 • värdering
 • riskanalys
 • AHP

Sammanfattning

På vilket sätt och med vilka metoder beslutsunderlag tas fram är en viktig del i ett beslutsfattande. I den här rapporten redovisas ett urval metoder som användes inom ramen för ett uppdrag för Försvarsmakten som underlag inför ett beslut om hur förmågan i stridsflygssystemet skulle kunna vidmakthållas. Metodvalen tar sin utgångspunkt i ett systemanalytiskt angreppsätt och stödjer sig på krigsspel för värdering av operativ förmåga, metoder för att värdera kostnadsaspekter på stridsflygsystemet i sig och på Försvarsmaktens verksamhet som helhet samt på en så kallad kostnadseffektvärderingsanalys. Rapportförfattarna lämnar även sina reflektioner kring metodval och rekommendationer för hur framtida, motsvarande analyser, bör genomföras.