Paradigm Lost? The Joint Africa-EU Strategy: A Study of the Peace and Security Partnership

Författare:

 • Camilla Elowson
 • Per Nordlund

Publiceringsdatum: 2013-12-20

Rapportnummer: FOI-R--3752--SE

Sidor: 66

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Afrikanska unionen
 • AU
 • Europeiska unionen
 • EU
 • Afrika
 • JAES
 • afrikansk säkerhet
 • APSA
 • fred och säkerhet
 • gemensam Afrika-EU strategi
 • fredsfrämjande insatser
 • Amani Africa
 • partnerskapskultur
 • politisk dialog
 • säkerhetspolitik

Sammanfattning

Den här rapporten är skriven inom ramen för Afrikaprojektet vid FOI på uppdrag av Försvarsdepartementet. Rapporten analyserar den gemensamma Afrika-EUstrategin (Joint Africa-EU Strategy, JAES) med fokus på partnerskapet för fred och säkerhet. Inledningsvis ges en bakgrund till strategin och partnerskapet, och utvecklingen sedan strategin antogs 2007 sammanfattas. Händelseutvecklingen på både den afrikanska sidan och inom EU diskuteras, varefter slutsatser och rekommendationer för framtiden presenteras. Utgångspunkten utgörs av partnerskapets handlingsplan för fred och säkerhet och dess tre prioriterade åtgärder: 1. Politisk dialog. 2. Operationalisering av den afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen (African Peace and Security Architecture, APSA). 3. Förutsägbar finansiering av fredsfrämjande operationer, utförda eller auktoriserade av AU. JAES representerar en långsiktig ambition att i grunden förändra relationerna mellan Afrika och EU. Behovet av ett paradigmskifte har uppmärksammats av de kontinentala aktörerna: från koloniala och biståndsgivarmönster, mot en gemensamt formulerad agenda för att åstadkomma ett partnerskap mellan jämlikar. Resultaten har hittills varit nedslående, och de berörda parterna har visat allt mindre engagemang för JAES under de senaste åren. Partnerskapet för fred och säkerhet fungerar förhållandevis väl jämfört med de sju andra partnerskapen inom JAES, men det finns fortfarande stort utrymme för förbättringar. Bland slutsatserna från den här rapporten kan nämnas: det akuta behovet av att förbättra den politiska dialog- och partnerskapskulturen, behovet av fortsatt stöd till centralisering genom ett stärkt AU och den långsiktiga visionen om ett enat Afrika, vikten av att bygga vidare utifrån de konkreta framsteg som gjorts inom handlingsplanen, betydelsen av att stärka både EU:s och AU:s medlemsstaters engagemang i processen, samt nödvändigheten av att stimulera afrikanska aktörers egen finansiering av JAES. Slutligen blir frågan: vilka åtgärder kan vidtas för att paradigmskiftet mellan Afrika och EU inte ska gå helt förlorat? I denna rapport dras slutsatsen att en omfattande förändring av relationerna mellan Afrika och EU ännu är avlägsen. En betydande ökning av afrikansk finansiering av JAES och av APSA, samt genuin politisk dialog-i större omfattning och på högre nivå-mellan EU:s politiska ledning och dess afrikanska samarbetspartners är av avgörande betydelse för strategins genomförande. Om inte detta kan åstadkommas inom en snar framtid riskerar JAES att förbli en ambitiös men ofullbordad vision.