Förenklad bestämning av optiska ytegenskaper för IR-signaturmodellering

Författare:

  • Nils Karlsson
  • Jan Fagerström
  • Tomas Hallberg
  • Roland Lindell

Publiceringsdatum: 2014-04-07

Rapportnummer: FOI-R--3770--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • BRDF
  • DHR
  • Sandford-Robertson
  • IR-signatur
  • modellering

Sammanfattning

Syftet med det arbete som beskrivs i rapporten är att undersöka om man kan använda mätdata från handhållna reflektometrar för att erhålla värden på parametrar till en BRDF-modell som kan användas för beräkning av IR-signaturer. Detta skulle innebära förenklade mätningar som kan göras i fält. Man undviker även risken för avvikelser mellan de provbitar som används i laboratoriemiljö och verkliga ytor på t.ex. de fordon som skall modelleras. Mätningar har utförts med kommersiellt tillgänglig handhållna reflektometrar, laboratorieutrustning som BRDF-spektrometer och DHR-spektrometer. Parametrar har bestämts utifrån detta. Från den handhållna utrustningen saknas egentligen data för bestämning av den parameter som beskriver den spekulära lobens vidd i BRDF modellen. Det visar sig ändå att det finns ett samband mellan andelen diffus reflektivitet och den spekulära lobvidden. Då det finns möjlighet att bestämma andelen diffus reflektivitet med handhållen utrustning kan även lobviddsparametern bestämmas. Parametervärden som baserats på handhållna mätningar respektive laboratoriemätningar jämförs. Exempel på bilder som är renderade med de olika parametervärdena visas och jämförs i rapporten. Arbetet visar en sådan överenstämmelse att mätdata från den handhållna utrustningen är användbar till signaturberäkningar med BRDF-modeller. Man bör dock påminna om att detta är en begränsad studie och att den handhållna utrustningens spektrala upplösning är begränsad till sex våglängdsband från 0,9 till 12?m.