Energi, säkerhet och konflikt i ett framtidsperspektiv

Författare:

 • Daniel Jonsson
 • Bengt Johansson
 • André Månsson
 • Hannes Sonnsjö

Publiceringsdatum: 2014-03-28

Rapportnummer: FOI-R--3813--SE

Sidor: 128

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • energi
 • säkerhet
 • energisäkerhet
 • konflikt
 • framtid
 • scenarier
 • säkerhetspolitik
 • geopolitik
 • internationella relationer

Sammanfattning

Energifrågan berör många politikområden, inte minst säkerhetspolitiken. Föreställningar om framtida energisäkerhet, eller energi och säkerhet, baseras oundvikligen på underliggande antaganden och subjektiva perspektiv som gärna färgas av dagsaktuella problem. Detta kan innebära problem för dem som ägnar sig åt beslutsfattande i ett långsiktigt perspektiv. Denna rapport har ett säkerhetspolitiskt fokus där kopplingen mellan energi och internationella relationer respektive energi och konflikter studeras med syftet att öka förståelsen om hur energi och säkerhet kan interagera i en framtida internationell kontext. Energisäkerhetsbegreppet omfattar många betydelser och tolkningar, t.ex. kan det förstås genom att se energisystemet som ett objekt som kan utsättas hot och risker, eller att energi är ett subjekt som kan generera nya säkerhetsproblem eller förstärka befintliga sådana. Säkerhetspolitik och formandet av internationella maktstrukturer och relationer kan ses som ett spel där olika aktörer positionerar sig gentemot varandra och försöker tolka varandras intentioner. En viss aktörs framtida position baseras inte bara på uppfattningen om omvärlden och framtiden utan också på uppfattningen av andra aktörers positioner. När detta görs i en framtidskontext kan ett handlingsutrymme skönjas som fungerar som vägledande för vad en viss aktör kan eller bör göra idag för att förbättra sin framtida situation. Detta ger en bild av det framtida handlingsutrymmet som påverkar de framtida internationella relationerna. Det finns olika principiella sätt att uppfatta framtiden. En frågeställning som inte sträcker sig så långt in i framtiden, eller faktiskt är förutsägbar långt in i framtiden, kan hanteras med hjälp av prognoser. Policyutveckling förknippad med specifika mål kan utgå från normativa framtidsansatser medan analyser som förknippas med stor osäkerhet bör hantera omvärldsfaktorer med hjälp av explorativ scenariometodik. Utvecklingen av framtidens energisystem påverkas av ekonomiska, tekniska, resursmässiga och politiska faktorer. Det bör noteras att den syn på energiframtiden som presenteras av olika aktörer påverkas av aktörens världsbild och intentioner vilket påverkar val av grundläggande sätt att betrakta framtiden i termer av prediktiva, explorativa och normativa synsätt. Energi- och säkerhetskomplexet kan förstås via olika skolbildningar inom internationella relationer (IR) präglade av olika syn på om relationerna domineras av samverkan eller rivalitet och konflikt mellan olika aktörer. Exempel på sådana skolor är strukturell neorealism, institutionell neoliberalism och den socialkonstruktivistiska Köpenhamnsskolan. IR är en förklaringsmodell till de säkerhetsstrukturer som har präglat vissa tidsepoker men kan, genom att ett antal särdrag kan ses som generaliserbara, också fungera som verktyg för beslutsfattaren och på så sätt bidra till framtidsanalyser. IR speglar också de olika perspektiv olika aktörer (samtidigt) kan ha på omvärlden - som därigenom påverkar deras strategival och ageranden. När konfliktdimensionen i energi- och säkerhetskomplexet fördjupas kan energi ses som ett mål (eller objekt) i en konflikt, ett konfliktmedel eller en orsak till konflikt (eller instabilitet). I detta sammanhang är även energisystemegenskaper som möjliggör konflikt, konfliktdomäner (global, regional, nationell och lokal), samt de kontextuella faktorerna som bidrar till konflikt relevanta vid analyser. I rapportens avslutande del diskuteras olika synvinklar på framtida energi och säkerhet utifrån dels beslutsfattarens perspektiv, dels analytikerns perspektiv - bl.a. med utgångspunkt från ett exempel på en scenariostudie där olika tänkbara framtida energi- och geopolitiska förhållanden ger olika säkerhetsimplikationer för ett framtida EU och därmed olika handlingsutrymmen. Inspirerad av Köpenhamnsskolan föreslås även en multidimensionell modell för att förstå energisäkerhet baserat på nivåer, sektorer och aktörer. Modellen kan användas för korsvis analys beroende på den frågeställning som ska belysas men också som sorteringsverktyg för att göra välavvägda avgränsningar inför en viss analys.