Deposition av radionuklider - en utredning av metod för insamling av torr- och våtdeposition

Författare:

  • Catharina Söderström
  • Mikael Meister

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3827--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • nederbörd
  • provtagning
  • radionuklider
  • torrdeposition
  • våtdeposition

Sammanfattning

FOI har på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten undersökt om det är möjligt att finna en teknisk lösning för att separera torr- respektive våtdeposition av radionuklider, utan alltför stora ombyggnationer av de befintliga svenska stationerna för insamling av totaldeposition. Denna rapport redogör för den utredning av metod för insamling av torr- och våtdeposition som utförts, inom vars ram provtagningsförfarandet i några närliggande länder också studerats. FOI finner sammanfattningsvis att om en fullständig separation av torr och våt deposition är prioriterad måste en ny insamlingsutrustning införskaffas eller utvecklas då ett sådant system inte kan integreras med befintlig stationsutformning. Byte av insamlingsutrustning innebär även att en helt ny insamlingsmetod införs vilket kan försvåra jämförelser med tidigare data. Alternativt kan befintlig insamlingstratt behållas för insamling av totaldeposition och kompletteras med en yta för torrdeposition. En sådan anordning behöver då konstrueras. Alternativet ger en kontinuitet i mätdata eftersom samma metod som idag används för totaldepositionen, en fullständig separation av torr- och våtdeposition erhålls däremot inte. Val av system är slutligen beroende av i vilken mån total separation mellan de två depositionstyperna efterfrågas, hur stora ombyggnader av stationerna som anses rimliga samt i vilken mån en kontinuerlig mätserie önskas. FOI rekommenderar att systemet med jonbytarkolonner för utvinning av deponerade radionuklider behålls men sammansättningen av dessa skulle kunna modifieras.