Kraterdimensioner vid explosioner på eller i mark

Författare:

  • Rickard Forsén

Publiceringsdatum: 2014-12-02

Rapportnummer: FOI-R--3930--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • vapenverkan
  • kraterdimensioner
  • beläggningsskador

Sammanfattning

Vid detonation av explosivämne på eller i marken kan en krater uppkomma i marken och påverkan kan ske på intilliggande konstruktioner. Om detonationen sker på eller under en belagd markyta, t.ex. en rullbana på ett flygfält, kan skador uppkomma på beläggningen. I föreliggande rapport redovisas enkla samband för bedömning av skadornas utbredning. Sambanden är baserade på uppgifter hämtade i litteratur om experimentella undersökningar men även beräkningsanvisningar i handböcker.