Intuitiva gränssnitt - Slutrapport

Författare:

 • Patrik Lif
 • Per-Anders Oskarsson
 • Johan Hedström
 • Peter Andersson
 • Björn Lindahl

Publiceringsdatum: 2014-11-04

Rapportnummer: FOI-R--3943--SE

Sidor: 112

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • display
 • visuell
 • taktil
 • bimodal
 • lateral drift
 • brownout
 • helicopter

Sammanfattning

Föreliggande rapport utgör sammanfattning av den verksamhet som bedrivits inom FoT-projektet Intuitiva gränssnitt under 2012-2014. Rapporten inleds med en allmän genomgång om brownout-problematiken och i detta avseende relevant displayforsking. Rapportens huvuddel utgörs av beskrivningar och resultat från genomförda experiment. Detta följs av generella principer för riktlinjer vid design av bi- och multimodala gränssnitt, samt en översikt av "nya" intressanta displaytekniker. Projektets verksamhet fokuserades mot ett specifikt område: displayer för att stödja helikopterpiloter vid nedsatt sikt, främst då helikopterns rotor river upp damm eller snö, s.k. brownout respektive whiteout. Anledningen till att detta område valdes var dels att nedsatt sikt, vid t.ex. landning, är mycket säkerhetskritiskt och dels att en deltagare i projektet medverkat i en NATO-grupp avseende brown-out, vilket medförde relevant domänkunskap. Projektet har tagit fram ett flertal visuella, taktila och bimodala (visuellt och taktilt kombinerat) displayer för att indikera lateral respektive vertikal drift i helikopter. Displayerna testades i helikoptersimulator genom sex experimentella studier med oerfarna deltagare, samt i en studie med professionella civila piloter. Sammanfattningsvis visar resultaten från försöken att användning av en driftdisplay ger ökad förmåga att kontrollera lateral drift. Detta gäller vare sig en visuell eller taktil driftdisplay används. Detta visar på möjligheterna att indikera lateral drift med en taktil display, vilket kan minska pilotens visuella belastning genom ökad möjlighet till fokuserad uppmärksamhet mot marken och samtidigt få driftinformation från en display. Optimalt är sannolikt att kombinera visuell och taktil information i en bimodal display. Hur en taktil display som indikerar vertikal drift ska designas behöver vidare utredas. Resultaten bör kunna generaliseras, bl.a. till displayutveckling för cockpit i stridsflygplan.