Aspekter kring höjd/3D-data i geoförsörjningsprocessen

Författare:

 • Hans-Åke Olsson
 • Peter Follo
 • Anders Gustavsson
 • Patrik Lif
 • Gustav Tolt
 • Lars Westerdahl

Publiceringsdatum: 2014-10-17

Rapportnummer: FOI-R--3950--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Monte Carlo-simulering
 • felfortplantning
 • siktfältsanalys
 • DGIWG
 • ESM
 • sensormodell
 • noggrannhet
 • visualisering
 • komprimering
 • datamängder
 • scenario
 • radarsatelliter.

Sammanfattning

Siktfältsanalys utifrån höjddata, är en ofta önskvärd funktion för planering och genomförande av militära operationer. Noggrannheten i resultaten från en siktfältsanalys beror i hög grad på noggrannheten i indata. Även små fel i data kan påverka siktanalysen drastiskt. Förutom fel i höjd finns även osäkerheter i plan, dels för höjddata och dels för observatörens position. Dessa fel kan innebära skillnaden mellan om observatörspositionen råkar hamna bakom ett objekt som skymmer sikten eller att den hamnar strax bredvid där det istället är fri sikt till målet. För att undersöka hur man kan ta hänsyn till osäkerheter på ett mer systematiskt sätt, har en metod för felfortplantningsanalys som bygger på s.k. Monte Carlo-simuleringar tagits fram. Det betyder i korthet att man gör ett större antal beräkningar med olika värden för parametrarna för höjdfel i vegetationsområden, höjdfel i öppna ytor och osäkerhet i plan. Resultaten från dessa beräkningar analyseras sedan statistiskt för att se hur variationer i parametrarna påverkar resultatet. Resultatet blir en siktfältsanalys där sannolikheten för fri sikt kan anges mera nyanserat än bara fri sikt eller ingen sikt. Sen är det också viktigt att denna information presenteras på ett sådant sätt för operatören så att operatören inte misstolkar vad informationen egentligen representerar. För att öka förståelsen av vad resultatet från siktfältsanalysen innebär och för att få en möjlighet att diskutera hur den heterogena geografiska information som finns att tillgå idag inom Försvarsmakten kan användas vid en operativ insats, har ett scenario tagits fram för en kommande demonstration. På så sätt kan nyttan med analysen sättas i ett sammanhang och betydelsen av att ta hänsyn till de fel som kan finnas visas, men också ge en möjlighet att diskutera vilka ytterligare förmågor som kan behövas utöver de som redan finns i dagens GIS-system. Idag finns standarder som är framtagna med syftet att förbättra kvalitetssäkringen av de allt mer högupplösta höjddata som finns att tillgå. I rapporten tittar vi på några av de standarder som finns inom detta område. För att få en överblick över hur det ser ut idag och vad som är på gång inom några områden av intresse för FMV:s projekt SGIF (Snabb Geografisk InformationsFörsörjning), har en begränsad utblick gjorts inom områdena; komprimering, databaser, stora datamängder, presentation av 2D- och 3D-data och radarsatelliter.