Utbildning och träning vid svenska civila och militära simulatoranläggningar

Författare:

 • Sanna Aronsson
 • Henrik Artman
 • Joel Brynielsson
 • Sinna Lindquist
 • Robert Ramberg

Publiceringsdatum: 2015-02-09

Rapportnummer: FOI-R--3957--SE

Sidor: 78

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • simulator
 • simuleringsbaserad träning
 • pedagogiska modeller
 • debriefing
 • kvalitativa mått
 • kvantitativa mått

Sammanfattning

I denna rapport presenteras en studie innehållande inventering och analys av den simuleringsbaserade träning som bedrivs vid anläggningar inom olika domäner, både civilt och militärt, i Sverige idag. Syftet med studien har varit att synliggöra och sprida exempel, erfarenheter och resultat, inspirera till fortsatt utveckling och anpassning av metoder, ramverk och verktyg för simuleringsbaserad träning samt inventera behoven av kunskap om effektiv träning och utbildning vilka sammantaget ska generera rekommendationer till Försvarsmakten generellt och till FLSC specifikt. I studien ingick en inledande enkät, förevisning av respektive anläggning samt kvalitativa intervjuer. Intervjuerna gjordes med instruktörer och utbildningsansvariga vid de tio simuleringsanläggningar som besöktes. Fokus för intervjuerna var på de pedagogiska modeller som används, metoder och verktyg som används till stöd för planering och genomförande av träning, debriefing och analys av träningsresultat samt uppföljning och utvärdering av träning. Studien visar att många anläggningar inte har någon uttalad pedagogisk modell som de arbetar utifrån, men i vissa fall kan tillämpningen av en modell härledas i praktiken. Vidare arbetar man i samtliga anläggningar med kvalitativa mått vid värdering av presation, samtidigt som många skulle vilja använda sig mer av de kvantitativa mått som loggas i simulatorn, men som på grund av resursbrist eller andra skäl inte kan utnyttjas. I stort sett alla anläggningar fokuserar på den individuella kompetensen och färdigheten och betydligt mindre på gruppens prestation, samarbete och kommunikation, vilket kan härledas till avsaknaden av verktyg för att kunna utvärdera gruppens beteende. Många av respondenterna uttryckte vikten av att ha ett öppet klimat instruktörer och elever emellan och att instruktören har en viktig roll i att uppnå detta.